0235 6263 232

Thông tin chung

Giới thiệu về Thư viện Phân hiệu Quảng Nam

GIỚI THIỆU VỀ THƯ VIỆN TRONG SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI QUẢNG NAM GV. Hồ Thị Bích Thủy CS. Nguyễn Thị Tâm Huyền          &nb

Phân hiệu Quảng Nam giới thiệu sách và ra mắt Phòng giáo trình

Nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu giảng, dạy; khuyến khích và tạo môi trường đọc sách lành mạnh cho sinh viên, giảng viên và viên chức, sáng ngày 21/9/2018 Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ"Content-type" content
"Cache-control" content
"Pragma" content
"Expires" content
"viewport" content

"stylesheet" href
" alt=""text/css">">"text/css">


" alt=""container">">"container">
" alt=""status-reason">">"status-reason">
Account Suspended" alt=""fas fa-user-times fa-2x"> Account Suspended">"fas fa-user-times fa-2x"> Account Suspended


" alt=""additional-info">">"additional-info">
" alt=""container">">"container">
" alt=""additional-info-items">">"additional-info-items">
" alt=""info-heading">">"info-heading">


" alt=""reason-text">">"reason-text">
"mailto:webmaster@webquangnam.com" id