0235 6263 232

Danh mục đề tài NCKH

Danh mục đề tài NCKH năm 2020

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CỦA GIẢNG VIÊN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN NĂM 2020 STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Cấp thực hiện 1 Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo

Danh mục đề tài NCKH năm 2019

Danh mục năm 2019

Danh mục đề tài NCKH năm 2018

Danh mục năm 2018

Danh mục đề tài NCKH năm 2017

Danh mục năm 2017

Danh mục đề tài NCKH năm 2016

Danh mục 

Chuyên mục phụ