0235 6263 232

Kỷ yếu NCKH 2018 - 2019

Danh sách đề tài NCKH của sinh viên năm học 2018 - 2019

DANH SÁCH SINH VIÊN NCKH NGHIỆM THU THÀNH CÔNG NĂM HỌC 2018 - 2019    STT Thành viên đề tài Lớp Tên đề tài Mã số đề tài 01 Phạm Thị Tường Vy Phan Thị Nhật Tài 1505QL"Content-type" content
"Cache-control" content
"Pragma" content
"Expires" content
"viewport" content

"stylesheet" href
" alt=""text/css">">"text/css">


" alt=""container">">"container">
" alt=""status-reason">">"status-reason">
Account Suspended" alt=""fas fa-user-times fa-2x"> Account Suspended">"fas fa-user-times fa-2x"> Account Suspended


" alt=""additional-info">">"additional-info">
" alt=""container">">"container">
" alt=""additional-info-items">">"additional-info-items">
" alt=""info-heading">">"info-heading">


" alt=""reason-text">">"reason-text">
"mailto:webmaster@webquangnam.com" id