0235 6263 232

Thư viện

Phân hiệu Quảng Nam giới thiệu sách và ra mắt Phòng giáo trình

Nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu giảng, dạy; khuyến khích và tạo môi trường đọc sách lành mạnh cho sinh viên, giảng viên và viên chức, sáng ngày 21/9/2018 Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ