0235 6263 232

Các Trung tâm

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

Quyết định thành lập Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ. Cơ cấu tổ chức, nhân sự, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm đang được cập nhật./. HT

Trung tâm Dịch vụ công

Quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ công. Cơ cấu tổ chức, nhân sự, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm đang được cập nhật./. HT

Chuyên mục phụ