0235 6263 232

Các Khoa

Khoa Quản trị văn phòng và Lưu trữ

Quyết định thành lập Khoa Quản trị văn phòng và Lưu trữ. Cơ cấu tổ chức, nhân sự, chức năng, nhiệm vụ của Khoa đang được cập nhật./. HT

Khoa Quản trị nhân lực và Xã hội

Quyết định thành lập Khoa Quản trị nhân lực và Xã hội. Cơ cấu tổ chức, nhân sự, chức năng, nhiệm vụ của Khoa đang được cập nhật./.

Khoa Khoa học cơ bản và Chính trị

Quyết định thành lập Khoa Khoa học cơ và Chính trị. Cơ cấu tổ chức, nhân sự, chức năng, nhiệm vụ của Khoa đang được cập nhật./. HT

Khoa Hành chính và Pháp luật

Quyết định về thành lập Khoa Hành chính và Pháp luật. Cơ cấu, tổ chức, nhân sự, chức năng, nhiệm vụ của Khoa đang chờ cập nhật./. HT

Chuyên mục phụ