0235 6263 232

Đảng ủy

Đảng ủy Bộ phận Phân hiệu Quảng Nam

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY BỘ PHẬN PHÂN HIỆU QUẢNG NAM NHIỆM KỲ 2015 - 2020   1. TS. Trần Đình Thảo - Bí thư Đảng ủy. 2. Ths. Huỳnh Ngọc Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy. 3. TS. Trần Đình Chín -