0235 6263 232

Học bổng

Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá xét học bổng cho sinh viên

Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam ký Quyết định về thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện; xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II nă