0235 6263 232

Sinh viên

Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018 - 2019

Thực hiện Công văn số 1736/ĐHNV-QLKH ngày 14/9/2018 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018 - 2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN PHÂN HIỆU QUẢNG NAM NĂM 2018

Ngày 03 tháng 10 năm 2017, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát hành Kế hoạch số 430/KH-PHQN về tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh vi&ec

Kết quả nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017 - 2018

Thực hiện Quyết định số 1036/QĐ-ĐHNV ngày 28/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh vi&ecir

Phân hiệu Quảng Nam tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017 - 2018

Thực hiện Quyết định số 1036/QĐ-ĐHNV ngày 28/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh vi&ecir