0235 6263 232

Thông báo

Thông báo thành lập các Khoa và Trung tâm tại Phân hiệu Quảng Nam

Thực hiện Quyết định số 1399/QĐ-ĐHNV của Hiệu Trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ

Thông báo đổi tên 04 Phòng chuyên môn thuộc Phân hiệu Quảng Nam

Thực hiện Quyết định số 1399/QĐ-ĐHNV của Hiệu Trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ

Thông báo Tuyển sinh Đại học liên thông hệ chính quy năm 2018

Xem thông báo tại đây:tuyen sinh.pdf

Phân hiệu Quảng Nam thông báo lịch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ phụ năm 2018 trình độ đại học, đại học liên thông và cao đẳng hệ chính quy

Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam thông báo đến giảng viên và sinh viên lịch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ phụ năm 2018 trình độ đại học, đại học liên thô

Thông báo tuyển sinh hệ đại học liên thông hệ chính quy năm 2018 lần 2

Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo tuyển sinh liên thông hệ chính quy năm 2018 lần 2 như sau:

Bộ Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức năm 2018

Theo Moha.gov.vn, Bộ Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức năm 2018 của Bộ Nội vụ tại Thông báo số 4290/TB-BNV, ngày 18/8/2018

Thông báo về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Ngày 16/8/2018, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam phát hành Thông báo số 416/TB-PHQN về tham gia bảo hiểm ý tế bắt buộc đối với sinh vi&

Phân hiệu Quảng Nam thông báo đăng ký tuyển sinh hệ đại học liên thông hệ chính quy năm 2018

Ngày 15/8/2018, Phân hiệu Quảng Nam nhận được Công văn số 109/ĐTĐH của Phòng Quản lý Đào tạo đại học (Trường Đại học Nội vụ Hà Nội) về đăng ký tuyển sinh

Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam thông báo triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2018

Ngày 06 tháng 8 năm 2018, Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy năm 2018 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát hành Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chí

Phân hiệu Quảng Nam thông báo về việc giải quyết chế độ chính sách cho sinh viên

Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam thông báo đến toàn thể sinh viên đại học hệ chính quy, trúng tuyển năm 2015, 2016, 2017, 2018 về việc n