0235 6263 232

Kế hoạch tổ chức thực tập, hướng dẫn khóa luận và đánh giá khóa luận tốt nghiệp

Ngày 16/10/2018, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 550/KH-PHQN về tổ chức thực tập, hướng dẫn thực hiện khóa luận và đánh giá khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên lớp 1607 QTNB Đại học liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2016 ngành Quản trị nhân lực.

Theo đó, Kế hoạch có các nội dung chính sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực tập tốt nghiệp là hoạt động giáo dục đặc thù nhằm giúp sinh viên củng cố kiến thức lý luận về các nghiệp vụ thuộc chuyên ngành đào tạo và biết cách vận dụng các nghiệp vụ vào công việc thực tế. Qua đó, giúp sinh viên nhận biết được những điểm mạnh, điểm yếu và những kiến thức, kỹ năng cần trang bị thêm để từng bước nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, năng lực công tác, thiết lập được các mối quan hệ trong nghề nghiệp và mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Khóa luận tốt nghiệp là một công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên, có khối lượng 5 tín chỉ trong chương trình đào tạo của các ngành học trình độ đại học. Thực hiện khóa luận tốt nghiệp nhằm giúp cho sinh viên thể hiện được khả năng ứng dụng lý thuyết vào thực tế cũng như vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã được học để phân tích, giải quyết những vấn đề cụ thể gắn với chuyên ngành sinh viên được đào tạo. Qua đó, giúp sinh viên nâng cao các kỹ năng nghiên cứu, làm việc độc lập sau khi tốt nghiệp.

Tổ chức thực tập tốt nghiệp, hướng dẫn thực hiện khóa luận và đánh giá khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên là căn cứ để các Khoa thống nhất trong tổ chức thực tập, xét điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp, giao đề tài, phân công giảng viên hướng dẫn, tổ chức đánh giá khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên của các lớp Đại học liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2016.

2. Yêu cầu

Sinh viên phải chấp hành nghiêm túc các quy định về thực tập tốt nghiệp của Trường, cơ quan đơn vị - nơi đến thực tập và giảng viên hướng dẫn; có tinh thần khắc phục khó khăn, tích cực và chủ động nghiên cứu, học hỏi, rèn luyện và nâng cao kỹ năng hoạt động thực tiễn của người công chức, viên chức tương lai; tranh thủ sự giúp đỡ của cơ quan, đơn vị thực tập để hoàn thành tốt đợt thực tập, đáp ứng được mục tiêu trong chương trình đào tạo của Trường.

Trong quá trình làm khóa luận, sinh viên phải thường xuyên liên hệ với giảng viên hướng dẫn để trao đổi về định hướng của khóa luận cũng như đảm bảo quá trình nghiên cứu và viết khóa luận không lệch với mục tiêu và yêu cầu đề ra cũng như cần lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị liên quan để định hướng, nội dung nghiên cứu và các giải pháp đề xuất trong khóa luận.
Sinh viên phải hoàn thành đợt thực tập và khóa luận tốt nghiệp với chất lượng cao, đúng tiến độ; khóa luận được trình bày khoa học, đúng quy định và nộp đúng thời gian.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp Đại học liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2016 ngành Quản trị nhân lực

1.1 Đối tượng tham gia

Sinh viên lớp 1607 QTNB đại học liên thông khóa 2016 ngành Quản trị nhân lực học tại Phân hiệu Quảng Nam đủ điều kiện thực tập.

1.2 Thời gian thực tập (Thời gian dự kiến)

Từ ngày 17/10/2018 đến hết ngày 20/11/2018, gồm 02 đợt thực tập tại phân hiệu và tại cơ quan, cụ thể như sau:

- Thực tập tại phân hiệu: Từ ngày 17/10/2018 đến 21/10/2018 (Từ ngày 17/10/2018 đến 21/10/2018: Sinh viên liên hệ cơ quan thực tập).

- Thực tập tại cơ quan: Từ ngày 22/10/2018 đến hết ngày 20/11/2018.

1.3 Nội dung thực tập

1.3.1 Thực tập tại Phân hiệu

Nội dung thực tập tốt nghiệp ngành Quản trị nhân lực đảm bảo thực hiện theo nội dung chương trình và số tiết giảng dạy theo chương trình đào tạo của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

1.3.2. Thực tập tại cơ quan

1.3.2.1. Quy trình liên hệ thực tập tại các cơ quan

- Từ ngày 17/10/2018 đến hết ngày 18/10/2018, lớp trưởng liên hệ với Khoa Quản trị nhân lực và xã hội phòng A.211 (cô Phan Thị Yến Lai) để nhận giấy tờ liên quan đến thực tập tốt nghiệp.

- Từ ngày 18/10/2018 đến 22/10/2018, sinh viên liên hệ thực tập tại cơ quan và nộp phiếu tiếp nhận sinh viên thực tập (đã có xác nhận của cơ quan) về Khoa Quản trị nhân lực và xã hội phòng A.211 bằng các hình thức sau: nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc scan gửi cô Phan Thị Yến Lai qua Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

- Từ ngày 22/10/2018 đến hết ngày 20/11/2018, sinh viên thực tập tại cơ quan theo kế hoạch.

1.3.2.2. Nội dung thực tập tại cơ quan

Theo sự định hướng các nội dung của giảng viên hướng dẫn tại trường.

1.4. Thời gian, địa điểm thu, chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp

1.4.1. Thu báo cáo thực tập tốt nghiệp

- Thời gian: Trước 11h00 ngày 26/11/2018.

- Địa điểm: Văn phòng Khoa (Phòng A.211).

1.4.2. Chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp

Giảng viên được Khoa phân công chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp phải hoàn thành điểm trước ngày 30/11/2018.

2. Tổ chức thực hiện khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp Đại học liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2016 ngành Quản trị nhân lực

2.1. Tiến độ thực hiện khóa luận và đánh giá khóa luận tốt nghiệp

STT Nội dung Thời gian Đơn vị thực hiện
1 Nhận đơn, xét điều kiện sinh viên đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp Trước ngày 06/11/2018 Khoa Quản trị nhân lực và Xã hội - PHQN. 
2 Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp và giảng viên hướng dẫn Trước ngày 09/11/2018
3 Sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của giảng viên Từ 12/11/2018 đến 24/12/2018  Sinh viên và giảng viên hướng dẫn và giảng dạy. 
4 Sinh viên nộp khóa luận tốt nghiệp Trước 11h ngày 25/12/2018  Khoa Quản trị nhân lực và Xã hội - PHQN. 
5 Tổ chức chấm khóa luận tốt nghiệp và nộp điểm đánh giá khóa luận tốt nghiệp về phòng Quản lý đào tạo Từ 25/12/2018 đến 31/12/2018 

 

2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện để sinh viên được đăng ký và giao làm khóa luận tốt nghiệp

2.2.1. Đã hoàn thành các học phần quy định theo chương trình đào tạo hoặc tích lũy được 80% số tín chỉ trở lên đối với chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.

2.2.2. Đạt điểm trung bình chung tích lũy từ 2.5 trở lên.

2.2.3. Số học phần phải học lại trong các học kỳ trước đó không quá 4 học phần và không vượt quá tổng số 9 tín chỉ đối với trình độ đại học.

2.2.4. Sinh viên không bị kỷ luật từ mức định chỉ học tập hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2.2.5. Hoàn thành nghĩa vụ tuần sinh hoạt “ công dân-sinh viên” hằng năm (dự học đầy đủ và bài thu hoạch phải đạt yêu cầu).

2.2.6. Hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí theo quy định của trường.

2.2.7 Các tiêu chí khác do Trưởng khoa quy định nhưng không được trái với quy chế đào tạo hiện hành.

2.2.8. Tổng số sinh viên được giao đề tài khóa luận tốt nghiệp do Trưởng khoa quyết định theo thứ tự ưu tiên nhưng không được vượt quá 15% tổng số sinh viên của ngành học, khóa học.

2.3. Quy trình xét, giao đề tài khóa luận tốt nghiệp

2.3.1. Theo tiến trình bình thường (3 hoặc 4 học kỳ), sinh viên được xét giao đề tài khóa luận tốt nghiệp vào 02 tuần đầu của học kỳ 3 (đối với nhóm đúng ngành ) hoặc kỳ 4 (đối với nhóm gần ngành và trái ngành). Sinh viên không đạt điểm quy định sẽ học các học phần thay thế dành cho sinh viên không làm khóa luận tốt nghiệp. Trường hợp đặc biệt, do Hiệu trưởng quyết định.

2.3.2. Các Khoa chuyên môn phối hợp với Phân hiệu thông báo các thông tin để sinh viên đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp; số lượng sinh viên được làm khóa luận tốt nghiệp của mỗi ngành; các hướng nghiên cứu và danh sách giảng viên hướng dẫn kèm theo.

2.3.3. Căn cứ danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp do Phân hiệu công bố, sinh viên đăng ký làm đề tài khóa luận tốt nghiệp đồng thời nộp bản đăng ký cho Khoa (mẫu đơn đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp kèm theo).

Danh sách sinh viên chính thức làm khóa luận tốt nghiệp do Giám đốc Phân hiệu duyệt trên cơ sở danh sách đăng ký của sinh viên và tiêu chuẩn, điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp.
Nếu số lượng sinh viên đăng kí làm khóa luận tốt nghiệp vượt quá số lượng quy định thì Phân hiệu tiến hành xét chọn theo điểm trung bình chung tích lũy và quá trình nghiên cứu khoa học của sinh viên ( nếu có) cho đến khi đủ chỉ tiêu.

2.3.4. Khoa chuyên môn phân công giảng viên hướng dẫn, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, số lượng quy định; công bố danh sách sinh viên được giao đề tài khóa luận tốt nghiệp và người hướng dẫn sau khi được Ban giám hiệu nhà trường phê duyệt.

2.3.5. Sinh viên được đề nghị thay đổi đề tài khóa luận trong thời hạn 03 tuần kể từ ngày Ban Giám hiệu ký quyết định giao đề tài khóa luận tốt nghiệp chỉ được công nhận khi có đơn đề nghị của sinh viên và được sự đồng ý của người hướng dẫn, của Trưởng Khoa và phê duyệt của Ban Giám hiệu Nhà trường ( Mẫu đơn xin thay đổi đề tài khóa luận tốt nghiệp kèm theo).

2.3.6. Giảng viên có quyền từ chối hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp nếu sinh viên không thực hiện đúng quy định của Khoa và người hướng dẫn trong quá trình thực hiện đề tài.

2.3.7. Sinh viên không được Khoa duyệt giao đề tài khóa luận tốt nghiệp hoặc sinh viên bị giảng viên từ chối hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp thì phải chuyển sang học các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp.Việc chuyển sang các học phần thay thế được thực hiện theo quy định của Trường.

2.4. Quy định đối với người hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp

2.4.1. Mỗi khóa luận tốt nghiệp chỉ có 01 người hướng dẫn khoa học.

2.4.2. Người hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp phải có trình độ thạc sỹ trở lên.

2.4.3. Số lượng tối đa khóa luận tốt nghiệp cho một cán bộ hướng dẫn (không phân biệt cơ hữu hay thỉnh giảng) trong một năm học:

STT Chức danh Số lượng tối đa
1 Giáo sư 09 đề tài
2 Phó Giáo sư 08 đề tài
3 Giảng viên chính là Tiến sĩ 07 đề tài
4 Giảng viên chính là Thạc sỹ 06 đề tài
5 Giảng viên, Thạc sỹ 05 đề tài


2.5. Cấu trúc của khóa luận tốt nghiệp

Cấu trúc của khóa luận tốt nghiệp được thực hiện theo hướng dẫn tại phụ lục 1 của Quyết định số 1685/QĐ-ĐHNV ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội quy định về niên luận, đồ án, khoa luận tốt nghiệp trong đào tạo theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

2.6. Quy định về trình bày khóa luận tốt nghiệp

2.6.1. Trình bày khóa luận tốt nghiệp được thực hiện theo hướng dẫn tại phụ lục 2 của Quyết định số 1685/QĐ-ĐHNV ngày 11/12/2014, trong đó cần lưu ý:

- Khóa luận tốt nghiệp được in trên một mặt giấy trắng khổ A4, có dung lượng tối đa không quá 60 trang, không kể phụ lục. Khóa luận được sử dụng font Unicode kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 hoặc 14, giãn dòng 1.5 line, canh lề trên 3.0cm, lề dưới 3.0cm, lề phải 2.0cm, lề trái 3.5cm. Số trang được đánh ở giữa, phía dưới mỗi trang. Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề bên trái của trang.

- Danh mục tài liệu tham khảo được sắp xếp theo từng ngôn ngữ, tiếng Việt xếp trước, rồi đến các ngôn ngữ khác (Anh, Nga…) và được xếp theo thứ tự ABC của tên tác giả (đối với người Việt) hoặc họ tác giả (đối với người nước ngoài). Chú thích khoa học dựa vào số thứ tự của tài liệu trong danh mục tài liệu tham khảo, ghi số thứ tự đó cùng với số trang và đặt trong ngoặc vuông.

2.6.2. Trình bày trang bìa khóa luận tốt nghiệp được thực hiện theo hướng dẫn tại phụ lục 2 Quyết định số 1685/QĐ-ĐHNV ngày 11/12/2014.

2.7. Quy định về nộp khóa luận tốt nghiệp và đĩa CD

Sinh viên phải đóng bìa cứng mạ chữ vàng khóa luận tốt nghiệp và nộp 03 bản: 01 bản gửi về Thư viện Phân hiệu, 01 bản gửi về Khoa chuyên môn và 01 bản gửi về thư viện Trường dự kiến từ ngày 14/6/2018 đến 15/6/2018.

Sinh viên nộp kèm 02 đĩa CD: 01 đĩa gửi về Thư viện Phân hiệu, 01 đĩa gửi về Thư viện Trường dự kiến trước ngày 14/6/2018 đến ngày 15/6/2018.

3. Đánh giá khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp Đại học liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2016 ngành Quản trị nhân lực

3.1. Cách thức đánh giá khóa luận tốt nghiệp

a) Khóa luận tốt nghiệp được đánh giá bằng cách thức chấm khóa luận. Việc đánh giá mỗi khóa luận tốt nghiệp phải do 02 giảng viên đảm nhận ( mẫu phiếu chấm điểm khóa luận tốt nghiệp kèm theo).

b) Điểm đánh giá khóa luận tốt nghiệp.

- Điểm của từng giảng viên được chấm theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân.

- Điểm khóa luận tốt nghiệp là trung bình cộng điểm của 02 giảng viên. Điểm khóa luận được làm tròn đến chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ, điểm số theo quy định.

- Sinh viên có khóa luận tốt nghiệp bị điểm F, phải đăng ký làm lại khóa luận tốt nghiệp; hoặc phải đăng ký học thêm một số học phần chuyên môn để thay thế, sao cho tổng số tín chỉ của các học phần chuyên môn học thêm tương đương với số tín chỉ của khóa luận tốt nghiệp.

3.2. Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10

3.2.1. Nội dung khóa luận (tối đa 7.5 điểm)

a) Tính cấp thiết (tối đa 1.0 điểm)

Trình bày được ý nghĩa khoa học (nếu có) và ý nghĩa thực tiễn của đề tài khóa luận.

b) Tổng quan (lịch sử nghiên cứu) (tối đa 1.0 điểm).

- Nguồn tài liệu được đề cập đầy đủ, liên quan đến chủ đề nghiên cứu và cập nhật;

- Có phân tích và đánh giá những thành tựu và hạn chế của các tài liệu.

c) Phương pháp nghiên cứu (tối đa 0.5 điểm).

- Mô tả được các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài khóa luận;

- Phương pháp nghiên cứu phù hợp với chủ đề/vấn đề nghiên cứu;

- Phương pháp nghiên cứu có độ tin cậy và hiện đại.

d) Kết quả nghiên cứu (tối đa 5.0 điểm)

- Kết quả nghiên cứu đạt được mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra;

- Kết quả nghiên cứu được phân tích, luận giải có cơ sở khoa học và thực tiễn.

3.2.2. Hình thức của khóa luận (Tối đa 2.5 điểm)

a) Kết cấu của khóa luận (tối đa 1,0 điểm)

- Khóa luận có kết cấu đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Trường;

- Sự hợp lí, cân đối giữa các phần chính của khóa luận.

b) Trình bày và văn phong khoa học (tối đa 1.0 điểm)

- Khóa luận được trình bày khoa học, rõ ràng, mạch lạc, khúc chiết, không có lỗi chính tả;

- Các biểu bảng, đồ thị, sơ đồ được trình bày đúng quy cách;

- Khóa luận có số lượng trang phù hợp theo quy định của Trường (60 trang)

c) Trích dẫn tài liệu (tối đa 0.5 điểm)

- Trích dẫn trung thực, đầy đủ, rõ ràng nguồn tài liệu tham khảo. Trích dẫn nguồn tài liệu đúng theo quy định;

- Tài liệu tham khảo được trình bày và sắp xếp theo quy định

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Giám đốc

- Giám đốc: Chỉ đạo chung.

- Phó giám đốc Trần Đình Chín: Chỉ đạo các đơn vị được giao phụ trách để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công.

2. Khoa Quản trị nhân lực và Xã hội

- Liên hệ Khoa Quản trị nguồn nhân lực thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội chuẩn bị nội dung thực tập, bố trí giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp và triển khai thực hiện hướng dẫn, đánh giá khóa luận tốt nghiệp;

- Chuẩn bị các giấy tờ liên quan đến thực tập và khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên;

- Lập địa chỉ email trao đổi thông tin nhằm hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình thực tập và khóa luận tốt nghiệp;

- Thu, chấm báo cáo theo phân công của Khoa chuyên môn thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, tổng kết thực tập theo đúng kế hoạch;

- Lập danh sách sinh viên chính thức làm khóa luận tốt nghiệp do Giám đốc Phân hiệu duyệt trên cơ sở danh sách đăng ký của sinh viên và tiêu chuẩn, điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp;

- Phối hợp với các Khoa chuyên môn tiến hành đánh giá khóa luận tốt nghiệp đúng quy trình và đảm bảo hiệu quả;

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.

3. Phòng Quản lý Đào tạo và Công tác sinh viên

- Tổng hợp danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập trình Giám đốc phê duyệt;

- Tổng hợp danh sách sinh viên đủ điều kiện đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp trình Giám đốc phê duyệt;

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.

4. Phòng Tổ chức - Hành chính

- Hỗ trợ photo các giấy tờ có liên quan đến quá trình thực tập, khóa luận tốt nghiệp cung cấp cho sinh viên;

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.

5. Phòng Kế hoạch – Tài chính

- Thanh toán chi phí hướng dẫn thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp và đánh giá khóa luận tốt nghiệp cho giảng viên theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Phân hiệu;

- Thực hiện những công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.

6. Phòng Quản lý Khoa học và Thông tin thư viện

- Đưa thông tin liên quan đến thực tập và khóa luận tốt nghiệp của Phân hiệu lên Website;

- Tham dự các buổi kiểm tra và đưa tin lên Website;

- Thực hiện những công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.

Giao Khoa Quản trị nhân lực và Xã hội là đơn vị chủ trì thực hiện kế hoạch. Các đơn vị khác có nhiệm vụ phối hợp với Khoa Quản trị nhân lực và Xã hội để triển khai thành công nhiệm vụ kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo với Giám đốc để được chỉ đạo giải quyết./.

HT


Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Xe ô tô cũ đã qua sữ dụng bảo hành 1 năm - tại Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Tạo con dấu online
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM
Ford Bảo Lộc
Phòng chống dịch bệnh, covid-19, corona
Mitsubishi Quảng Nam