0235 6263 232

Thư mời viết bài tham luận "Phát triển công nghiệp chế biến nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm chủ lực của Tây nguyên"

 

Viện Khoa học Xã hội vùng Tây Nguyên có thư mời viết tham luận Hội thảo khoa học thường niên cấp quốc gia năm 2018 "Phát triển công nghiệp chế biến nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm chủ lực của Tây Nguyên".

Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam thông báo đến toàn thể Giảng viên, viên chức tham gia viết bài tham dự Hội thảo.

Nội dung của chủ đề Hội thảo tập trung vào các vấn đề theo file đính kèm.

Thời gian nhận bài trước ngày 20/10/2018.

Thông tin gửi bài vui lòng xem chi tiết theo file đính kèm.

Phân hiệu Quảng Nam thông báo nội dung trên đến quý thầy, cô và viên chức được biết./.

HT