0235 6263 232

Khoa Quản trị văn phòng và Lưu trữ

Quyết định thành lập Khoa Quản trị văn phòng và Lưu trữ.

Cơ cấu tổ chức, nhân sự, chức năng, nhiệm vụ của Khoa đang được cập nhật./.

HT
"Content-type" content
"Cache-control" content
"Pragma" content
"Expires" content
"viewport" content

"stylesheet" href
" alt=""text/css">">"text/css">


" alt=""container">">"container">
" alt=""status-reason">">"status-reason">
Account Suspended" alt=""fas fa-user-times fa-2x"> Account Suspended">"fas fa-user-times fa-2x"> Account Suspended


" alt=""additional-info">">"additional-info">
" alt=""container">">"container">
" alt=""additional-info-items">">"additional-info-items">
" alt=""info-heading">">"info-heading">


" alt=""reason-text">">"reason-text">
"mailto:webmaster@webquangnam.com" id