0235 6263 232

Khoa Quản trị nhân lực và Xã hội

Quyết định thành lập Khoa Quản trị nhân lực và Xã hội.

Cơ cấu tổ chức, nhân sự, chức năng, nhiệm vụ của Khoa đang được cập nhật./.
"Content-type" content
"Cache-control" content
"Pragma" content
"Expires" content
"viewport" content

"stylesheet" href
" alt=""text/css">">"text/css">


" alt=""container">">"container">
" alt=""status-reason">">"status-reason">
Account Suspended" alt=""fas fa-user-times fa-2x"> Account Suspended">"fas fa-user-times fa-2x"> Account Suspended


" alt=""additional-info">">"additional-info">
" alt=""container">">"container">
" alt=""additional-info-items">">"additional-info-items">
" alt=""info-heading">">"info-heading">


" alt=""reason-text">">"reason-text">
"mailto:webmaster@webquangnam.com" id