0235 6263 232

Khoa Hành chính và Pháp luật

Quyết định về thành lập Khoa Hành chính và Pháp luật.

Cơ cấu, tổ chức, nhân sự, chức năng, nhiệm vụ của Khoa đang chờ cập nhật./.

HT
"Content-type" content
"Cache-control" content
"Pragma" content
"Expires" content
"viewport" content

"stylesheet" href
" alt=""text/css">">"text/css">


" alt=""container">">"container">
" alt=""status-reason">">"status-reason">
Account Suspended" alt=""fas fa-user-times fa-2x"> Account Suspended">"fas fa-user-times fa-2x"> Account Suspended


" alt=""additional-info">">"additional-info">
" alt=""container">">"container">
" alt=""additional-info-items">">"additional-info-items">
" alt=""info-heading">">"info-heading">


" alt=""reason-text">">"reason-text">
"mailto:webmaster@webquangnam.com" id