0235 6263 232

Thông báo thành lập các Khoa và Trung tâm tại Phân hiệu Quảng Nam

 

Thực hiện Quyết định số 1399/QĐ-ĐHNV của Hiệu Trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam, ngày 19/9/2018, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến - Hiệu trưởng Nhà trường ký các quyết định về thành lập 04 khoa và 02 Trung tâm thuộc cơ cấu tổ chức của Phân hiệu Quảng Nam.

Theo đó, 04 Khoa và 02 Trung tâm thuộc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam được thành lập gồm:

- Khoa Hành chính và Pháp luật (theo Quyết định số 2002/QĐ-ĐHNV ngày 19/9/2018).

Khoa Khoa học cơ bản và Chính trị (theo Quyết định số 2003/QĐ-ĐHNV ngày 19/9/2018).

Khoa Quản trị văn phòng và Lưu trữ (theo Quyết định số 2004/QĐ-ĐHNV ngày 19/9/2018).

Khoa Quản trị nhân lực và Xã hội (theo Quyết định số 2005/QĐ-ĐHNV ngày 19/9/2018).

Trung tâm dịch vụ công (theo Quyết định số 2006/QĐ-ĐHNV ngày 19/9/2018).

Trung tâm tin học - Ngoại ngữ (theo Quyết định số 2007/QĐ-ĐHNV ngày 19/9/2018).

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 04 Khoa và 02 Trung tâm do Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam quy định.

Như vậy, theo Quyết định số 1399/QĐ-ĐHNV ngày 12/7/2018, cơ cấu tổ chức bộ máy của Phân hiệu Quảng Nam đã được hoàn thiện, có sự thay đổi từ 04 phòng và 02 Tổ giảng viên thành 04 Phòng, 04 Khoa và 02 Trung tâm.

04 phòng chuyên môn được đổi tên gồm: Phòng Hành chính - Quản trị - Tổ chức đổi tên thành Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên đổi tên thành Phòng Quản lý Đào tạo và Công tác sinh viên; Phòng Tài chính - Kế toán đổi tên thành Phòng Kế hoạch - Tài chính và Phòng Khoa học Công nghệ và Thông tin thư viện đổi tên thành Phòng Quản lý Khoa học và Thông tin thư viện.

Các Quyết định nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký (19/9/2018)./.

HT


thiết kế web quảng nam