0235 6263 232

Thông báo đổi tên 04 Phòng chuyên môn thuộc Phân hiệu Quảng Nam

 

Thực hiện Quyết định số 1399/QĐ-ĐHNV của Hiệu Trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam, ngày 19/9/2018, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến - Hiệu trưởng Nhà trường ký các quyết định thay đổi tên các phòng, tổ tại Phân hiệu Quảng Nam.

Theo đó, các đơn vị chuyên môn thuộc Phân hiệu Quảng Nam được đổi tên như sau:

1. Phòng Hành chính - Quản trị - Tổ chức đổi tên thành Phòng Tổ chức - Hành chính (quy định tại Quyết định số 1998/QĐ-ĐHNV ngày 19/9/2018).

2. Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên đổi tên thành Phòng Quản lý Đào tạo và Công tác sinh viên (quy định tại Quyết định số 1999/QĐ-ĐHNV ngày 19/9/2018).

3. Phòng Tài chính - Kế toán đổi tên thành Phòng Kế hoạch - Tài chính (quy định tại Quyết định số 2000/QĐ-ĐHNV ngày 19/9/2018).

4. Phòng Khoa học Công nghệ và Thông tin thư viện đổi tên thành Phòng Quản lý Khoa học và Thông tin thư viện (quy định tại Quyết định số 2001/QĐ-ĐHNV ngày 19/9/2018).

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 04 Phòng chuyên môn do Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam quy định.

Ngoài đổi tên 04 phòng chuyên môn, Hiệu trưởng Nhà trường ký các Quyết định về việc thành lập 04 khoa gồm Quản trị nhân lực và Xã hội, Quản trị văn phòng và Lưu trữ, Khoa học cơ bản và Chính trị, Hành chính và Pháp luật; 02 Trung tâm gồm: Trung tâm tin học - Ngoại ngữ và Trung tâm dịch vụ công.

Như vậy, theo Quyết định số 1399/QĐ-ĐHNV ngày 12/7/2018, cơ cấu tổ chức bộ máy của Phân hiệu Quảng Nam đã được hoàn thiện, có sự thay đổi từ 04 phòng và 02 Tổ giảng viên thành 04 Phòng, 04 Khoa và 02 Trung tâm.

Các Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký (19/9/2018)./.

HT

 

 


thiết kế web quảng nam