0235 6263 232

Thông báo viết bài Hội thảo quốc tế "Đào tạo nhân lực cho nền công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và hội nhập quốc tế"

 

I. NỘI DUNG HỘI THẢO

1. Những vấn đề chung về đào tạo nguồn nhân lực cho nền công vụ trong bối cảnh thực hiện cải cách hành chính và hội nhập quốc tế.

2. Những điều kiện và giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo nhân lực cho nền công vụ trong bối cảnh thực hiện cải cách hành chính và hội nhập quốc tế.

3. Xây dựng tiêu chuẩn về nhân lực trong cơ quan nhà nước các cấp đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và hội nhập quốc tế.

4. Xây dựng chương trình đào tạo nhân lực trong cơ quan nhà nước các cấp đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và hội nhập quốc tế.

5. Xây dựng tiêu chuẩn đội ngũ giảng viên thực hiện nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho nền công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và hội nhập quốc tế.

6. Quy hoạch và phát triển hệ thống các cơ sở đào tạo nhân lực cho nền công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và hội nhập quốc tế.

7. Thực tiễn đào tạo nhân lực cho nền công vụ của các quốc gia trên thế giới và của Việt Nam.

8. Hợp tác quốc tế và đào tạo nhân lực cho nền công vụ.

9. Một số vấn đề khác liên quan đến chủ đề của Hội thảo.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO

1. Thời gian dự kiến: Tháng 6 năm 2019.

2. Địa điểm: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Phân hiệu Quảng Nam thông báo đến toàn thể giảng viên, viên chức tham gia viết bài với nội dung như trên./.

HT


thiết kế web quảng nam