0235 6263 232

Bài viết

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ phụ năm 2018 trình độ đại học, đại học liên thông và cao đẳng hệ chính quy

Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam thông báo đến sinh viên, giảng viên và viên chức tham gia coi thi về lịch thi kết thúc học phần học kỳ phụ năm 2018, trình độ đại học, đại học liên thông và cao đẳng hệ chính quy như sau:

 

TT Ngày thi Môn thi Số tín chỉ Mã lớp Hình thức thi Số sv dự thi Phòng thi Thời gian nhận đề, chấm thi (dự kiến)
1 08h00
08/9/2018
(Thứ 7)
Lịch sử hành chính nhà nước Việt Nam 2 1405QLND Viết 1 H1.102 Từ ngày 08/9/2018 đến ngày 15/9/2018
Văn bản của Đảng và các tổ chức chính trị xã hội 2 1405QTVD 1
Công tác lưu trữ 3 1405QTVD 1
Lịch sử Việt Nam 3 1405LTHD 1
2 14h00
08/9/2018
(Thứ 7)
Nhập môn công tác văn thư 2 1405LTHD Viết 1 H1.103 Từ ngày 08/9/2018 đến ngày 15/9/2018
Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 1511QTNB 2
Luật quốc tế 2 1411DVPB 1
Công tác văn thư lưu trữ 2 1405QLNE 2
1505QLNE, F, G 7
3 08h00
10/9/2018
(Thứ 2)
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 1405LTHD Vấn đáp 1 H1.103H1.104 Ngày 10/9/2018
Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 1405LTHD Viết 1 H1.102 Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 17/9/2018
Logic hình thức 2 1511QTNB 5
2 1511QTVB 9
Thống kê lao động 2 1511QTNB 1
4 14h00
10/9/2018
(Thứ 2)
Tâm lý học đại cương 2 1605QTND Viết 6 H1.102 Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 17/9/2018
Luật hiến pháp Việt Nam 2 1605QLNE 1
Tiếng Việt thực hành 3 1605LHOB 1
1505QLNE, F 3
Tâm lý học quản lý 2 1511QTNB 1
Pháp luật đại cương 2 1705QTVD 1
5 08h00
11/9/2018
(Thứ 3)
Tổ chức lao động 2 1511QTNB Viết 1 H1.102 Từ ngày 11/9/2018 đến ngày 18/9/2018
Mỹ học đại cương 2 1505QLNG 1
Logic hình thức 2 1605QLNE 26
1605QTNE 23 H1.103
1605LHOB 9
1605QTVE 15 H1.104
1605QTND 23
1605QLND 26 H1.202
6 14h00
11/9/2018
(Thứ 3)
Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị nhân lực 2 1511QTNB Thực hành - Vấn đáp 1 PM. T2 Ngày 11/9/2018
Quản trị thiết bị 2 1505QTVD Thực hành 4
Quản trị học 3 1505QTVD Bài tập lớn 2 Nộp bài tại A.206 Nhận đề ngày 5/9/2018
1605QLND 1
1607QTNB 1
Thống kê cho khoa học xã hội 2 1505QTVD Tự luận - Trắc nghiệm 2 H1.102 Từ ngày 11/9/2018 đến ngày 18/9/2018
1505QLVC 2
1505QLNG 2
7 08h00
12/9/2018
(Thứ 4)
Giáo dục thể chất  2 1511QTNB Lý thuyết 1 H1.102 Từ ngày 12/9/2018 đến ngày 19/9/2018
Môi trường và phát triển bền vững 2 1505QLNG Viết 1
1505QLVC 1
Kiến thức thông tin 2 1505KHTC 1
Tiếng Anh 2 4 1405QTVD Vấn đáp 1   Ngày 12/9/2018
1505QTVD 1 H1.103
1505QLNG 2 H1.104
1505QTND, E 7  
8 14h00
12/9/2018
(Thứ 4)
Kinh tế học 2 1505QLNG Trắc nghiệm 1 H1.102 Từ ngày 12/9/2018 đến ngày 19/9/2018
Luật hành chính 3 1505QLNG Viết 1
Khoa học quản lý và quản lý văn hóa 2 1505QLVC 1
Văn hóa và đạo đức quản lý 3 1607QTNB 1
Tiếng Anh 2 4 1405QTVD Trắc nghiệm 1 PM. T2 Ngày 12/9/2018
1505QTVD 1
1505QLNG 2
1505QTND, E 7
9 08h00
13/9/2018
(Thứ 5)
Văn bản quản lý nhà nước 2 1505QLNE Vấn đáp 4 H1.103 Ngày 13/9/2018
1505QLNF 3
1505QLNG 2 H1.104
Nhập môn Quản trị văn phòng 2 1505LTHC 2 H1.202
H1.204
Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 1505QLNF Bài tập lớn 1 Nộp bài tại A.206 Nhận đề thi ngày 05/9/2018
1505QLNG 1
1505QTVD 2
Thống kê lao động 2 1607QTNB Viết 3 H1.102 Từ ngày 13/9/2018 đến ngày 20/9/2018
Lịch sử tư tưởng quản lý 3 1505QTVD 5
10 14h00
13/9/2018
(Thứ 5)
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin2 3 1405QLND, E Viết 2 H1.103 Từ ngày 13/9/2018 đến ngày 20/9/2018
1505QLNE, F, G 20
1505QTND, E 15
1505QLVC 3
1505LTHC 5 H1.104
1505QTVD 16
1605QTNE 1
1605QLND, E 16
3 1511QTNB 1
11 08h00
14/9/2018
(Thứ 6)
Hành chính học đại cương 3 1505QTND, E Vấn đáp 7 H1.103 Ngày 14/9/2018
1505QTVD 10 H1.104
Lý luận chung về hành chính nhà nước 3 1505QLNE, F, G Vấn đáp 19 H1.202H1.204
12 14h00
14/9/2018
(Thứ 6)
Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 1505QLNE Viết 3 H1.102 Từ ngày 14/9/2018 đến ngày 21/9/2018
1505QLNG 1
2 1505QTND 6
1505QTNE 8
1505QLVC 4
13 14h00
14/9/2018
(Thứ 6)
Tâm lý học quản lý 3 1505QLNE, F Viết 2 H1.102 Từ ngày 14/9/2018 đến ngày 22/9/2018
1505QTVD 4
Đại cương về quan hệ công chúng 2 1505QLVC 1

HT


thiết kế web quảng nam