0235 6263 232

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN PHÂN HIỆU QUẢNG NAM NĂM 2018

 

Ngày 03 tháng 10 năm 2017, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát hành Kế hoạch số 430/KH-PHQN về tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam năm 2018.

 

Theo đó, Kế hoạch có các nội dung chính sau:
1. Mục đích
- Tạo môi trường khoa học giúp sinh viên tiếp cận phương pháp nghiên cứu khoa học và biết vận dụng vào thực tế giải quyết một số vấn đề của khoa học và thực tiễn.
- Khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học, phát hiện và bồi dưỡng các em sinh viên có năng lực nghiên cứu khoa học.
- Nâng cao nhận thức về nghiên cứu khoa học trong sinh viên, góp phần vào nâng cao chất lượng đào tạo của Phân hiệu.

 

2. Yêu cầu: Tổ chức cho sinh viên triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học trong năm 2018, khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học làm cơ sở để đánh giá khen thưởng.

 

3. Nội dung
a) Hướng dẫn sinh viên đăng ký và xây dựng thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018.
b) Tổ chức Hội đồng khoa học của Phân hiệu để xét chọn tên đề tài và xét duyệt đề cương chi tiết nghiên cứu theo các tiêu chí đánh giá, trình Ban Giám hiệu nhà trường ra quyết định giao nhiệm vụ nghiên cứu.
c) Tập hợp danh sách đề tài, giảng viên hướng dẫn, dự thảo Quyết định giao đề tài, lấy ý kiến Phòng Quản lý khoa học và Sau đại học và Trình Ban Giám hiệu phê duyệt.
d) Tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2018.
đ) Tổng hợp hồ sơ nghiệm thu đề tài, dự thảo Quyết định công nhận kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2018.

 

Trên đây là nội dung Kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam năm 2018./.

HT


thiết kế web quảng nam