0235 6263 232

Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hình thức vừa làm, vừa học

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ban hành tại Quyết định số 36/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 28 tháng 6 năm 2007.

 

Theo đó, Quy chế này gồm 04 Chương, 23 Điều

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: tổ chức đào tạo; thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp; xử lý vi phạm; Quy chế này áp dụng đối với các khóa đào tạo theo hình thức VLVH trình độ đại học hoặc cao đẳng trong các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng.


Điều 2. Chương trình giáo dục đại học: Chương trình VLVH trình độ đại học hoặc cao đẳng được các trường xây dựng trên cơ sở chương trình hệ chính quy. Nội dung chương trình VLVH phải bảo đảm các yêu cầu về nội dung của chương trình hệ chính quy cùng trình độ đào tạo.


Điều 3. Học phần và đơn vị học trình.


Điều 4. Thời gian và kế hoạch đào tạo.


Điều 5. Đánh giá học phần.


Điều 6. Đề thi kết thúc học phần.


Điều 7. Điều kiện dự thi kết thúc học phần.


Điều 8. Hình thức thi, chấm thi kết thúc học phần.


Điều 9. Dự thi kết thúc học phần.


Điều 10. Thi lại, thi trả nợ và bảo lưu kết quả học phần.


Điều 11. Cách tính điểm trung bình chung học tập và xếp loại kết quả học tập.


Điều 12. Điều kiện để sinh viên được học tiếp, bị buộc thôi học, tạm ngừng học, nghỉ học tạm thời.


Điều 13. Ưu tiên trong đào tạo.


Điều 14. Chuyển trường.

 

Điều 15. Hình thức và nội dung thi tốt nghiệp.

 

Điều 16. Điều kiện được dự thi tốt nghiệp Sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được dự thi tốt nghiệp.


Điều 17. Hội đồng thi và xét tốt nghiệp trường.


Điều 18. Hội đồng thi và xét tốt nghiệp khoa.


Điều 19. Chấm đồ án, khoá luận tốt nghiệp và chấm thi tốt nghiệp.


Điều 20. Điều kiện xét tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.


Điều 21. Cấp bằng tốt nghiệp, xếp hạng tốt nghiệp.


Điều 22. Chế độ báo cáo và kiểm tra.


Điều 23. Xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm các quy định về thi, kiểm tra.

 

Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam tổ chức các chương trình vừa làm, vừa học theo đúng nội dung Quy chế này; thay đổi, bổ sung phù hợp khi Quy chế có thay đổi.

HT


thiết kế web quảng nam