0235 6263 232

Viết bài đăng Tạp chí Khoa học Nội vụ của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

       Ngày 30 tháng 01 năm 2018, Tạp chí Khoa học Nội vụ Hà Nội phát hành Kế hoạch số 02/KH-TC về xuất bản Tạp chí Khoa học Nội vụ số 23.

       Theo đó, dự kiến Tạp chí số 23 phát hành ngày 20 tháng 3 năm 2018.

       Đối tượng gồm các nhà khoa học, nhà quản lý, viên chức, giảng viên trong và ngoài trường.

       Nội dung các bài viết tập trung vào:

      1. Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

      2. Khoa học tổ chức và các lĩnh vực ngành Nội vụ.

      3. Tiếp tục quán triệt Nghị quyết của Đảng về việc cải cách hệ thống chính trị và nền hành chính nhà nước.

      4. Kiện toàn tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc ngành nội vụ.

      5. Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước.

      6. Tiếp tục cải cách nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

      7. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học.

      Phân hiệu Quảng Nam giới thiệu và thông báo nội dung trên đến toàn thể viên chức và người lao động của phân hiệu tham gia viết bài./.

      File đính kèm xem tại đây

HT


thiết kế web quảng nam