0235 6263 232

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022

       Sáng ngày 02/3/2020, Đảng bộ Phân hiệu Quảng Nam (QUANG NAM CAMPUS) đã long trọng tổ chức Đại hội lần II, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2017 - 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022 như sau:

I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU

1.Phương hướng, mục tiêu chung

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, thật sự là hạt nhân chính trị, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tiếp tục phát huy những thành tích chi bộ đã đạt được, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ ổn định về chính trị, vững về chuyên môn nghiệp vụ.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đa dạng hóa hình thức thực hiện và nâng cao chất lượng về nội dung.

Tích cực thực hiện tốt hoạt động chuyên môn, phòng chuyên môn và các bộ phận đoàn thể vững mạnh.. Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Thường xuyên chăm lo xây dựng chi bộ phát triển bền vững, chính quy, chuyên nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Phân hiệu nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Công tác chính trị tư tưởng

- Thực hiện tốt nhiệm vụ triển khai các Nghị quyết của Đảng đến các viên chức, người lao động Chi bộ.

- Đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong các Hồ Chí Minh.

- Lãnh đạo đảng viên, quần chúng luôn hoàn thành và thực nhiện tốt chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của Đảng ủy và quy định của Nhà trường, Phân hiệu.

2.2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng

- Duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; đổi mới hình thức sinh hoạt Chi bộ.

- Phát huy công tác phê bình và tự phê bình của đảng viên Chi bộ.

2.3 Công tác chuyên môn

- Chỉ đạo 02 đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Mục tiêu phấn đấu hàng năm

- 100% đảng viên thuộc Chi bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường và tư tưởng của Chủ nghĩa Mác - Lên nin.

- 100% đảng viên thuộc Chi bộ có lối sống đạo đức phù hợp với chuẩn mực của một đảng viên ưu tú.

- 100% đảng viên thuộc Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- 100% đảng viên đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

- Chi bộ hàng năm đạt trong sạch vững mạnh.

- Kết nạp 02 quần chúng ưu tú vào Đảng.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng

- Chi bộ lãnh chỉ đạo đội ngũ đảng viên, viên chức và người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị với lãnh đạo cơ quan về phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

- Chi bộ lãnh đạo tham mưu kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của Phân hiệu; tham mưu tuyển dụng nhân sự, phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng nhu cầu phát triển của Phân hiệu.

- Chi bộ tham gia ý kiến với Ban Chấp hành Đảng ủy và Ban Giám đốc về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức và nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật…đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Phân hiệu.

- Tiếp tục xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo hướng phát huy quyền làm chủ của đảng viên, viên chức và người lao động đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của đảng viên, viên chức và người lao động.

- Quan tâm theo dõi và thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, công tác nội chính trong cơ quan. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Phân hiệu cũng như của Phòng.

2. Lãnh đạo công tác tư tưởng

- Chi bộ thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ đảng viên, thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ và các đợt sinh hoạt chính trị của Phân hiệu. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức và năng lực công tác cho đội ngũ viên chức, đảng viên trong chi bộ.

- Chi bộ chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của đội ngũ đảng viên và quần chúng để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết ngay tại chi bộ hoặc báo cáo Đảng ủy cấp trên để có biện pháp giải quyết kịp thời.

3. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ

Hoàn thiện bộ máy để phát huy vai trò lãnh đạo công tác quản lý điều hành về chuyên môn của đơn vị; thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng viên chức, người lao động theo đúng vị trí việc làm. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức, người lao động.

4. Công tác xây dựng Đảng:

- Thực hiện chế độ sinh hoạt Đảng thường xuyên và định kỳ;

- Quan tâm đến công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện việc giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Tiếp tục theo dõi, giúp đỡ 01 quần chúng ưu tú phần đấu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống, năng lực chuyên môn đảm bảo đủ điều kiện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

5. Công tác dân vận

- Chi bộ triển khai, thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận, tăng cường và đổi mới công tác dân vận, thường xuyên nhắc nhở đảng viên chi bộ làm tốt công tác dân vận, coi mỗi đảng viên là một cán bộ dân vận nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận, khăc phục những điểm còn hạn chế để đưa Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Nghị quyết Đảng bộ Trường đến được viên chức, người lao động để đạt kết quả cao hơn.

6. Lãnh đạo công tác xây dựng đơn vị và các đoàn thể

Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa theo quy định của Điều lệ Đảng, đồng thời thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra.

- Lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh, phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý của lãnh đạo đơn vị, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Trường, Phân hiệu.


Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Xe ô tô cũ đã qua sữ dụng bảo hành 1 năm - tại Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Tạo con dấu online
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM
Ford Bảo Lộc