0235 6263 232

Những kết quả đạt được của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sáng ngày 02/3/2020, Đảng bộ Phân hiệu Quảng Nam (QUANG NAM CAMPUS) đã long trọng tổ chức Đại hội lần II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2017 - 2020, trong nhiệm kỳ đã đạt một số kết quả sau:

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng

Nhiệm kỳ 2015 - 2017, Chi bộ đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của nhiệm kỳ và theo kế hoạch công tác năm của đơn vị.

Chi bộ đã tham mưu ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 04 Phòng chuyên môn, 04 Khoa và 02 Trung tâm thuộc Phân hiệu; kiện toàn viên chức quản lý các bộ phận và điều chuyển một số vị trí để phù hợp với chuyên môn và tình hình của Phân hiệu.

Chi bộ đã chỉ đạo các đơn vị phát động các phong trào thi đua lao động, nghiên cứu khoa học, phát huy các sáng kiến trong điều hành và tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thành lập Tổ Thanh tra trực thuộc Phòng Tổ chức - Hành chính, duy trì và đẩy mạnh công tác kiểm tra nề nếp dạy, học và các hoạt động trong Phân hiệu. Công tác thanh tra đã bám sát các hoạt động, nhắc nhở các vấn đề vi phạm về quy chế, kỷ luật, kỷ cương hành chính của Phân hiệu.

Chi bộ đã chỉ đạo công tác học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trong nhiệm kỳ đã có 01 đảng viên nghiên cứu sinh, 04 đảng viên học cao học. Viên chức, người lao động Chi bộ thường xuyên tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn.

Chi bộ đã chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong các nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng đến từng viên chức, người lao động Chi bộ quản lý. Bảo đảm tốt an ninh trật tự, an toàn tài sản, phòng chống cháy nổ tại Phân hiệu và Khu Giảng đường Đà Nẵng. Tổ chức tập huấn công tác PCCC, mua sắm bổ sung trang thiết bị PCCC, tập huấn nghiệp vụ PCCC cho viên chức Phân hiệu và phục vụ công tác kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy; phối hợp với Thị đội Điện Bàn tổ chức huấn luyện cho lực lượng tự vệ tại chỗ,góp phần nâng cao trình độ, khả năng chiến đấu của lực lượng DQTV năm 2019; ban hành kế hoạch và phân công lịch trực tăng cường bảo đảm công tác an ninh trật tự, an toàn tài sản trong các ngày lễ, tết và thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tài sản, phòng chống bão, lụt.

Chi bộ chỉ đạo thực hiện tốt công tác tài chính, hoàn thiện hệ thống chứng từ, sổ sách và báo cáo quyết toán hàng năm theo quy định. Thực hiện có hiệu quả quy trình mua sắm và quản lý tài sản. Thực hiện chi trả tiền lương, tiền công, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khác cho viên chức, người lao động; chi trả học bổng, trợ cấp cho sinh viên; BHYT, BHXH, BHTN, thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế doanh nghiệp đúng quy định hiện hành.

Kết quả đạt được:

- 100% đảng viên trong Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao.

- 100% đảng viên trong Chi bộ không vi phạm bất kỳ kỷ luật nào của Đảng, Chính quyền.

2. Lãnh đạo công tác tư tưởng

Chi bộ thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ đảng viên, thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ và các đợt sinh hoạt chính trị của Phân hiệu. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng tường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức và năng lực công tác cho đội ngũ viên chức, đảng viên trong chi bộ.

Chi bộ chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của đội ngũ đảng viên và quần chúng để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết ngay tại chi bộ hoặc báo cáo Đảng ủy bộ phận để có biện pháp giải quyết kịp thời.

Kết quả đạt được:

- 100% đảng viên, viên chức, người lao động trong Chi bộ có tư tưởng và lập trường chính trị vững vàng, không dao động, lo sợ trước mọi diễn biến thử thách về mọi mặt đang diễn ra trong nước cũng như trên thế giới.

- 100% đảng viên, viên chức, người lao động trong Chi bộ tuyệt đối tin tưởng vào đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- 100% đảng viên, viên chức, người lao động trong Chi bộ không có biểu hiện lệch lạc trong việc kiên định lập trường tư tưởng của Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; không có hành vi vi phạm pháp luật của Nhà nước và quy chế hoạt động của Nhà trường.

3. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ

Chi bộ đã thực hiện tốt tốt việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức trong Chi bộ. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2017 -2020.

Chi bộ luôn xem việc xây dựng đội ngũ cán bộ kế vận là nhiệm vụ trọng tâm, Chi bộ đã chỉ đạo yêu cầu các đảng viên trong Chi bộ phải nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, trình độ chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực quản lý để xây dựng đội ngũ quản lý chuyên môn kế cận, đảm bảo tính kế thừa.

Chi bộ đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu bổ nhiệm mới 01 Phó trưởng đơn vị, bổ nhiệm lại cấp trưởng 02 đơn vị thuộc Chi bộ.

4. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

4.1. Công tác tổ chức xây dựng Đảng

Thực hiện Nghị quyết của Chi bộ về việc xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ đã xây dựng Quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác của cả nhiệm kỳ nhằm đảm bảo hoạt động của Chi bộ theo đúng tiến độ. Chi bộ đẩy mạnh thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, và Nghị quyết 01 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về duy trì sinh hoạt đảm bảo nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Chi bộ đã tổ chức, triển khai các hoạt động sinh hoạt đảng theo định kỳ 1 lần/ tháng để nắm bắt tình hình và có những chỉ đạo kịp thời; sinh hoạt chuyên đề “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 01quý/lần qua đó chất lượng đảng viên trong Chi bộ mọi mặt được nâng lên.

4.2. Công tác quản lý đảng viên

Công tác quản lý phân công nhiệm vụ cho đảng viên được gắn với chuyên môn, nhiệm vụ được giao, phù hợp với đặc điểm tình hình của chi bộ và tạo điều kiện cho đảng viên trong chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Chi bộ thường xuyên tiến hành các hoạt động kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với nhiệm vụ các đảng viên trong Chi bộ góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác tổ chức sinh hoạt Chi bộ và hiệu quả hoạt động của từng đảng viên.

Có 04 quần chúng đã tham dự lớp nhận thức về Đảng; thực hiện thủ tục đề nghị kết nạp 01 đảng viên; 01 đảng viên tham gia lớp Cao cấp chính trị; 01 đảng viên tham gia nghiên cứu sinh, 04 đảng viên học cao học.

5. Công tác dân vận

Chi bộ cũng đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác dân vận đối với viên chức, người lao động hai đơn vị phát huy sức mạnh đại đoàn kết giữa đảng viên và quần chúng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Phân hiệu. Chi bộ đã tạo điều kiện để đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ học tập nâng cao trình độ về mọi mặt.

6. Lãnh đạo xây dựng đơn vị và đoàn thể

Chi bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị, của từng đảng viên, viên chức trong đơn vị để lãnh đạo các đoàn thể hoạt động theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng bộ Nhà trường xây dựng đơn vị vững mạnh, phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý của lãnh đạo đơn vị.

Lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể quần chúng, các câu lạc bộ, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quy chế, điều lệ của từng tổ chức, đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Chi bộ vận động quần chúng tích cực tham gia các phong trào do Nhà trường và các đoàn thể phát động, đặc biệt là phong trào nghiên cứu khoa học, vận động quần chúng tham gia cuộc vận động “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Việc thực hiện quy chế dân chủ luôn là một trong những nguyên tắc trọng tâm trong quá trình thực hiện công tác dân vận của Chi bộ.

HT


Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Xe ô tô cũ đã qua sữ dụng bảo hành 1 năm - tại Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Tạo con dấu online
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM
Ford Bảo Lộc