0235 6263 232

Phòng Quản lý đào tạo và công tác sinh viên

GIỚI THIỆU PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & CTSV

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Phòng Quản lý Đào tạo & CTSV là đơn vị thuộc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam có chức năng tham mưu cho Giám đốc trong công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý người học theo nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Phân hiệu.

1. Công tác Đào tạo

1.1. Lập kế hoạch và triển khai công tác tuyển sinh (tất cả các loại hình) theo chỉ tiêu được Nhà trường giao.

1.2. Dựa vào kế hoạch đào tạo của Phòng Quản lý đào tạo, xây dựng, thực hiện kế hoạch đào tạo, nội dung, chương trình, giảng dạy, học tập, thi cử, kiểm tra tại Cơ sở.

1.3. Thực hiện điều chỉnh, điều tiết kế hoạch giảng dạy, học tập từng học kỳ và từng năm học cho tất cả các hệ đào tạo tại Cơ sở.

1.4. Xây dựng thời khóa biểu giảng dạy hằng tuần, đồng thời có kế hoạch mời giảng viên thỉnh giảng, kết hợp với Phòng Kế toán - Tài chính thanh toán chi phí giảng dạy của giảng viên thỉnh giảng.

1.5. Quản lý tổng hợp khối lượng giảng dạy và điều phối khối lượng công tác giảng dạy, xác nhận giờ vượt định mức cho từng giảng viên.

1.6. Tham mưu cho Giám đốc nhu cầu đào tạo tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển các loại hình đào tạo của Phân hiệu, đồng thời thực hiện các chỉ đạo của Lãnh đạo Phân hiệu về việc tổ chức liên kết đào tạo phù hợp với chủ trương chung của Trường.

1.7. Giúp Giám đốc Cơ sở thực hiện các thủ tục thi tốt nghiệp cho sinh viên cuối khóa tại Phân hiệu.

1.8. Phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất Phòng Quản lý đào tạo Đại học Nhà trường hoàn chỉnh thủ tục chuyển ngành, chuyển trường, bảo lưu kết quả học tập, tiếp tục học và thôi học.

1.9. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tại Phân hiệu, tổ chức đánh giá công tác giảng dạy, kiểm tra việc thực hiện các quy chế giảng dạy của giảng viên, nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy.

1.10. Thường trực các Ban: Tuyển sinh, thi tốt nghiệp, đào tạo và các hội đồng liên quan đến xét lên lớp, ngừng học, thôi học các hệ đào tạo.

1.11. Tiếp nhận và trình Giám đốc xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn, … liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng. Xác nhận, cấp giấy chứng nhận và các giấy tờ khác cho học sinh, sinh viên thuộc thẩm quyền của Phòng.

1.12. Hằng năm xây dựng kế hoạch cử cán bộ đến các đơn vị có sinh viên thực tập để kiểm tra thực tập, tăng cường mối quan hệ với cựu học sinh sinh viên để có thêm nguồn thông tin cần thiết đánh giá chất lượng đào tạo của Cơ sở, qua đó tham mưu cho Phòng Đào tạo Trường và Giám đốc Phân hiệu để đổi mới công tác đào tạo.

1.13. Thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng, quản lý đề thi, lưu trữ điểm, bài thi của học sinh, sinh viên tại Phân hiệu.

1.14. Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo tại Phân hiệu, thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của Lãnh đạo Phân hiệu và Phòng đào tạo.

 

2. Công tác sinh viên

2.1. Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, thành lập hội đồng xét hồ sơ đủ điều kiện dự thi của thí sinh.

2.2. Kiểm tra đối chiếu các đối tượng dự tuyển đúng với quy chế của Bộ Giáo dục và đào tạo.

2.3. Tổ chức và cấp chứng chỉ “Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa” cho sinh viên theo từng năm học.

2.4.  Thực hiện công tác đề xuất khen thưởng, kỷ luật học sinh sinh viên, lên Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của Nhà trường.

2.5. Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, xét học bổng khuyến khích học tập theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

2.6. Tổ chức quản lý học sinh sinh viên theo quy chế. Thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên theo từng đối tượng.

2.7. Công tác thẩm tra văn bằng, chứng chỉ theo từng năm học. Đề xuất các biện pháp xử lý đối với những trường hợp sử dụng bằng giả.

2.8. Quản lý và sử dụng hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Phân hiệu giao.

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

 

II. DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

 

 

IMG 1172

 

STT Họ và tên Chức danh Email
1 Hạ Nhất Duy Trưởng phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyễn Văn Ta Phó Trưởng phòng  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Phan Văn Thịnh Chuyên viên pThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Lê Thị Diệu Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Nguyễn Thụy Ánh Ly Giảng viên aThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Trần Thị Trung Giảng viên mThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Nguyễn Kế Toại Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Huỳnh Trọng Dũng Chuyên viên tThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Trần Nguyên Thuỳ Minh Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Phạm Hoàng Vũ Chuyên viên hThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Đặng Thị Thùy Dung Chuyên viên tThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Phạm Ngọc Thảo Nguyên Chuyên viên
13 Phạm Hoàng Phương Chuyên viên

thiết kế web quảng nam