0235 6263 232

Bài viết

Ban Giám đốc

GIỚI THIỆU BAN GIÁM ĐỐC 

Gd

1. Giám đốc Trần Đình Thảo: Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hoạt động của Phân hiệu Quảng Nam, phụ trách chung các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác như sau:

 - Công tác Đảng.

 - Công tác Tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ.

 - Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật viên chức, người lao động.

 - Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển của Cơ sở Trường.

 - Chủ tài khoản của đơn vị.

 - Các hoạt động khoa học.

 - Công tác báo chí và website của Phân hiệu Quảng Nam.

 - Công tác Tài chính - Kế toán.

 - Phụ trách Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng HC-QT-TC, Phòng KHCN&TTTV

  PGd

TS. Trần Đình Chín - Phó Giám đốc Phân hiệu

2. Phó Giám đốc Trần Đình Chín trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

 - Công tác đào tạo chính quy, vừa làm vừa học và bồi dưỡng ngắn hạn.

 - Công tác thanh tra, khảo thí & đảm bảo chất lượng.

 - Công tác phát triển đội ngũ giảng viên; nâng cao năng lực giảng viên về giảng dạy và nghiên cứu nhằm đảm bảo chất lượng công tác chuyên môn.

 - Theo dõi việc thực hiện chương trình đào tạo các môn học; việc sử dụng bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ công tác dạy - học những môn học ở các ngành học, bậc học; đề xuất điều chỉnh, bổ sung chương trình môn học chuyên ngành ở các ngành học phù hợp với điều kiện thực tế.

 - Các hoạt động khoa học.