0235 6263 232

02:38 22/07/2018

Mời viết bài Hội thảo về Quản lý theo kết quả - Lý luận và thực tiễn

Ngày 22 tháng 5 năm 2018, Trường Đại học Nội vụ phát hành Công văn số 879/ĐHNV-QTNNL về mời viết bài và tham dự Hội thảo khoa học. Xem chi tiết tại đây

Theo đó, Hội thảo “Quản lý theo kết quả - Lý luận và thực tiễn” tập trung vào các nội dung sau:

- Hệ thống hóa, nghiên cứu vấn đề lý luận về quản lý theo kết quả.

- Đặc trưng, nguyên tắc, mô hình, quy trình quản lý theo kết quả.

- Các yếu tố tác động và điều kiện quản lý theo kết quả.

- Hệ thống thang đo mức độ hiệu quả của phương pháp quản lý theo kết quả.

- Thực trạng, kinh nghiệm quản lý theo kết quả trong khu vực công và tư tại Việt Nam và các nước.

- Thực trạng quản lý và những bất cập của mô hình, phương thức quản lý của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh hiện nay.

- Cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và thực tiễn; các giải pháp, mô hình và lộ trình ứng dụng mô hình quản lý theo kết quả tại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

- Khảo sát, đánh giá thực trạng về phương thức quản lý, hiện trạng quản lý của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh hiện nay để xác định những kết quả đạt được và những hạn chế cần khắc phục.

Thời gian nhận bài hạn chót ngày 23/6/2018; dự kiến thời gian tổ chức Hội thảo ngày 29/6/2018 tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Phân hiệu Quảng Nam thông báo đến toàn thể giảng viên, viên chức và người lao động biết, tham gia viết bài./.

HT