0235 6263 232

02:44 22/07/2018

Thư mời viết bài Khoa học

       Ngày 09 tháng 5 năm 2018, Khoa Khoa học Chính trị (Trường Đại học Nội vụ Hà Nội) phát hành Thư mời số 27/TM-KHCT về viết bài Nội san Khoa học chính trị số 03.
       Theo đó, đối tượng tham gia viết bài là các nhà quản lý, các nhà khoa học, cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, sinh viên trong và ngoài Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
       Một số nội dung trọng tâm viết bài gồm:
      1. Nghiên cứu về lý luận và thực tiễn các lĩnh vực Lý luận chính trị, chính trị học và chính sách công.
      2. Trao đổi sáng kiến, kinh nghiệm giảng dạy về Lý luận chính trị, chính trị học và chính sách công.
      3. Nghiên cứu các tác phẩm kinh điển về Lý luận chính trị, chính trị học và chính sách công.
      4. Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
      5. Các bài viết gắn liền với Hội nghị BCH Trung ương Đảng, đặc biệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII.
      6. Các hoạt động học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, các hoạt động chính trị - xã hội, chương trình, dự án hỗ trợ học sinh, sinh viên trong nhà trường.
      Thời gian nhận bài: từ nay đến hết ngày 31/5/2018.
      Thể lệ, địa chỉ nhận bài vui lòng xem Thư mời
      Phân hiệu Quảng Nam thông báo đến toàn thể viên chức, giảng viên, người lao động, sinh viên biết và tham gia viết bài./.
HT