0235 6263 232

02:20 22/07/2018

KẾ HOẠCH Giảng dạy lớp Bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho công chức mới tuyển dụng trong cơ quan hành chính nhà nước

Chi tiết xem tại đây --> KẾ HOẠCH Giảng dạy lớp Bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho công chức mới tuyển dụng trong cơ quan hành chính nhà nước.