0235 6263 232

08:30 19/07/2018

Tổ giảng viên cơ bản

GIỚI THIỆU TỔ GIẢNG VIÊN CƠ BẢN

1. Vị trí và chức năng

Tổ Giảng viên cơ bản là đơn vị thuộc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam, có chức năng giúp giám đốc quản lý chuyên môn các môn học cơ bản; chịu sự quản lý chuyên môn của các Khoa liên quan thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; thực hiện công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công tác chủ nhiệm lớp và các công tác khác của Trường; tham gia giáo dục, rèn luyện học sinh – sinh viên.

 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Đề xuất phát triển đổi ngũ giáo viên, giảng viên; nâng cao năng lực giáo viên, giảng viên về giảng dạy và nghiên cứu nhằm đảm bảo chất lượng công tác chuyên môn.

2.2. Thực hiện công tác giảng dạy:

- Theo dõi thực hiện chương trình đào tạo các môn học cơ bản; theo dõi việc sử dụng bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy - học những môn học cơ bản ở các ngành học, bậc học tại Phân hiệu.

- Đề xuất điều chỉnh, bổ sung chương trình môn học cơ bản ở các ngành học cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương nếu thấy cần thiết.

- Thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy của Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên.

- Cải tiến phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá các môn học cơ bản

- Hướng dẫn sinh viên làm tiểu luận. Tham gia chấm đề cương, báo cáo thực tập khi được phân công.

- Phối hợp với Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên tổ chức thực hiện thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp. Chấm, trả bài thi đúng quy chế và thời gian quy định.

- Theo dõi, quản lý việc học tập của sinh viên; hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập tại Phân hiệu. Tăng cường việc tổ chức cho học sinh - sinh viên học tập qua tham quan thực tế; gắn giảng dạy lý thuyết với thực tiễn.      

- Tổ chức thực hiện công tác dự giảng, bình giảng; hỗ trợ, giúp đỡ các trợ giảng trở thành giáo viên, giảng viên chính thức.

- Phối hợp với Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên trong việc mời giảng viên thỉnh giảng, hợp tác giảng dạy.

2.3. Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học

- Phát động, khuyến khích giáo viên, giảng viên viết bài đăng ở các tạp chí khoa học, Kỷ yếu hội thảo; thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm.

- Tham gia các Hội nghị khoa học chuyên ngành hoặc liên quan.

- Hướng dẫn sinh viên làm đề tài nghiên cứu khoa học; cố vấn tổ chức hội thảo khoa học cho sinh viên.

2.4. Thực hiện công tác chủ nhiệm lớp.

2.5. Tham gia công tác tuyển sinh và các hoạt động khác của Phân hiệu.

2.6. Tham gia bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá xếp loại các thành viên của Tổ theo quy định của Phân hiệu. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, giảng viên.

2.7. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho học sinh - sinh viên.

2.8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Cơ sở Trường giao.

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

 

II. Danh sách cán bộ, viên chức

 

IMG 0796

 

STT Họ và tên Ngày sinh Chức danh Email
   1 Trương Thị Thủy 29.06.1979 Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   2 Nguyễn Thị Lệ Hữu  10.06.1984 Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   3 Đoàn Thị Hương Thảo 12.07.1986 Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   4 Lê Thanh Toàn 16.08.1981 Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   5 Lê Phước Quang 20.05.1988 Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   6 Huỳnh Thị Thu Hiền 25.03.1989 Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   7 Nguyễn Văn Thành 01.10.1981 Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   8 Nguyễn Thanh Tuấn 12.06.1983 Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   9 Lê Thu Huyền 20.05.1986 Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  10 Trương Văn Anh 01.01.1975 Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  11 Nguyễn Minh Đức 24.11.1972 Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.