0235 6263 232

08:30 19/07/2018

Tổ giảng viên chuyên ngành

GIỚI THIỆU TỔ GIẢNG VIÊN CHUYÊN NGÀNH

1. Vị trí và chức năng

Tổ Giảng viên Chuyên ngành là đơn vị thuộc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam, có chức năng giúp Giám đốc quản lý chuyên môn các môn học chuyên ngành; chịu sự quản lý của các Khoa liên quan thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; thực hiện công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công tác chủ nhiệm lớp và các công tác khác của Trường; tham gia giáo dục, rèn luyện học sinh-sinh viên.

 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Đề xuất phát triển đổi ngũ giáo viên, giảng viên; nâng cao năng lực giáo viên, giảng viên về giảng dạy và nghiên cứu nhằm đảm bảo chất lượng công tác chuyên môn.

2.2. Thực hiện công tác giảng dạy:

- Theo dõi thực hiện chương trình đào tạo các môn học chuyên ngành; theo dõi việc sử dụng bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy – học những môn học chuyên ngành ở các ngành học, bậc học tại Phân hiệu.

- Đề xuất điều chỉnh, bổ sung chương trình môn học chuyên ngành ở các ngành học cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương nếu thấy cần thiết.

- Thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy của Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên.

- Cải tiến phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá các môn học chuyên ngành.

- Hướng dẫn sinh viên làm tiểu luận, khóa luận, luận văn. Tham gia chấm đề cương, báo cáo thực tập khi được phân công. Tăng cường việc tổ chức cho học sinh – sinh viên học tập qua tham quan thực tế; gắn giảng dạy lý thuyết với thực tiễn.

- Phối hợp với Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên tổ chức thực hiện thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp. Chấm, trả bài thi đúng quy chế và thời gian quy định.

- Theo dõi, quản lý việc học tập của sinh viên; hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập tại Phân hiệu.

- Tổ chức thực hiện công tác dự giảng, bình giảng; hỗ trợ, giúp đỡ các trợ giảng trở thành giáo viên, giảng viên chính thức.

2.3. Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học

- Phát động, khuyến khích giáo viên, giảng viên viết bài đăng ở các tạp chí khoa học, Kỷ yếu hội thảo; thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm.

- Tham gia các Hội nghị khoa học chuyên ngành hoặc liên quan.

- Hướng dẫn sinh viên làm đề tài nghiên cứu khoa học; cố vấn tổ chức hội thảo khoa học cho sinh viên.

2.4. Thực hiện công tác chủ nhiệm lớp.

2.5. Tham gia công tác tuyển sinh và các hoạt động khác của Phân hiệu.

2.6. Tham gia bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá xếp loại các thành viên của Tổ theo quy định của Phân hiệu. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, giảng viên.

2.7. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho học sinh - sinh viên.

2.8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Phân hiệu giao.

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

 

II. Danh sách cán bộ, viên chức

 

IMG 0393

 

  STT     Họ và tên   Ngày sinh   Chức danh                       Email
    1 Hoàng Sĩ Nguyên 12.12.1964 Trưởng phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
    2 Hồ Thị Mộng Tuyền 04.05.1981 Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    3 Lê Thanh Hùng 01.01.1977 Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Hoàng Thị Quỳnh Trang 20.07.1983 Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    5 Bùi Thị Minh Thu 21.09.1975 Giảng viên mThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    6 Đặng Thị Đào Trang 20.12.1984 Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    7 Phan Thị Yến Lai 12.04.1992 Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">yThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    8 Hồ Thị Phương Nhật 13.02.1987 Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Nguyễn Thị Thu Hiền 11.09.1987 Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Võ Thiện Chín Giảng viên