0235 6263 232

08:30 19/07/2018

Phòng Kế hoạch - Tài chính

GIỚI THIỆU PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH 

1. Vị trí và chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính là đơn vị thuộc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam, có chức năng tham mưu cho Giám đốc về phương hướng, biện pháp, quy chế quản lý tài chính; thực hiện các quyết định tài chính của Giám đốc; xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện công tác thống kê theo quy định hiện hành của Nhà nước; sử dụng các nguồn kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.

 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Xây dựng kế hoạch dự toán các nguồn tài chính hàng năm của Phân hiệu. Lập dự toán thu chi các nguồn tài chính: ngân sách Nhà nước cấp, học phí, kinh phí hợp đồng đào tạo, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, lệ phí tuyển sinh, lệ phí tốt nghiệp, lệ phí nội trú và các lệ phí khác.

2.2. Kiểm tra, giám sát và thực hiện các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán, mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật.

2.3. Thu học phí của người học tại Phân hiệu bằng hình thức tiền mặt hoặc qua tài khoản tiền gửi của đơn vị tại Kho bạc, Ngân hàng.

2.4. Theo dõi, phản ánh tình hình hoạt động liên kết đào tạo theo các hợp đồng đã ký và thanh quyết toán theo đúng quy định. Theo dõi thanh toán các hợp đồng kinh tế dịch vụ (nấu ăn, trông xe, …).

2.5. Thực hiện việc chi trả tiền lương, tiền công, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khác cho viên chức, người lao động; chi trả học bổng, trợ cấp cho sinh viên theo đúng quy định hiện hành. Theo dõi và thanh toán các khoản: BHYT, BHXH, BHTN, KPCĐ với cơ quan bảo hiểm và Công đoàn các cấp.

2.6. Theo dõi thống kê và nộp thuế thu nhập cá nhân hàng quý cho viên chức, người lao động và khách vãng lai; quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế đúng thời hạn.

2.7. Định kỳ hàng năm chủ trì thực hiện công tác kiểm kê, đánh giá tài sản trang thiết bị kỹ thuật. Thực hiện công tác kiểm tra kế toán của cấp trên và tự kiểm tra về tài chính kế toán trong Phân hiệu.

2.8. Lập và nộp báo cáo tài chính đúng thời hạn; thực hiện công tác thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên.

2.9. Chủ trì, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của Phân hiệu phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

2.10. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định của Nhà nước.

2.11. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và phương tiện thiết bị được giao.

2.12. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

 

II. Danh sách cán bộ, viên chức

 

IMG 0971

 

 

 STT     Họ và tên   Ngày sinh Chức danh                 Email
   1 Nguyễn Thị Tâm 25.06.1979 Q.Trưởng phòng tThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   2 Huỳnh Thục My 10.05.1983 Kế toán viên tThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   3 Huỳnh Thảo Chi 01.10.1989 Kế toán viên tThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   4 Nguyễn Thị Kim Phượng 01.01.1979 Kế toán viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.