0235 6263 232

02:26 22/07/2018

Phòng Tổ chức - Hành chính

1. Thực hiện công tác Hành chính

1.1. Đầu mối, gắn kết và điều phối chung hoạt động của Phân hiệu, xây dựng chương trình công tác theo định kỳ hàng tháng, năm. Theo dõi, đôn đốc thực hiện chương trình công tác sau khi đã được Giám đốc phê duyệt.

1.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy chế trong Phân hiệu (nội quy cơ quan, quy chế văn hóa công sở, quy chế sử dụng Hội trường , phòng họp, nhà khách ,…) theo quy định Nhà nước.

1.3. Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát văn bản và chịu trách nhiệm về thể thức văn bản do Phân hiệu ban hành.

1.4. Xây dựng và thực hiện công tác cải cách hành chính, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 trong Phân hiệu. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng các quy trình thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính.

1.5. Thực hiện công tác lễ tân, lễ nghi, khánh tiết, phối hợp với các phòng chức năng, Tổ giảng viên thực hiện công tác chuẩn bị cho việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện diễn ra tại Phân hiệu.

1.6. Quản lý và sử dụng con dấu; tiếp nhận và trình Giám đốc giải quyết các công văn đến, đi, thực hiện công tác văn thư - lưu trữ; xây dựng quy chế và hướng dẫn các đơn vị thực hiện quy chế công tác văn thư - lưu trữ theo quy định của Trường và Nhà nước.

1.7. Phối hợp với Công đoàn cùng các đơn vị có liên quan thực hiện việc hiếu, hỉ, thăm hỏi ốm đau đối với cán bộ viên chức, người lao động và các cơ quan có liên hệ công tác với Phân hiệu Quảng Nam.

1.8. Thực hiện tốt các công tác y tế trường học, vệ sinh môi trường, cây xanh, phòng chống dịch bệnh. Quản lý và sử dụng hợp lý lượng thuốc chữa bệnh thông dụng cho cán bộ viên chức, người lao động, HSSV.

1.9. Lập lịch công tác tuần, bố trí xắp xếp chương trình làm việc thường xuyên, định kỳ, đột xuất của Ban Giám đốc; thư ký các cuộc họp; thông báo kết luận giao ban; các cuộc họp khác và theo dõi việc thực hiện các kết luận của Ban Giám đốc; thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phân hiệu theo quy định.

1.10. Thừa lệnh ký các văn bản, giấy tờ có liên quan theo sự phân cấp quản lý của Giám đốc.

 

2. Thực hiện công tác quản trị

2.1. Xây dựng kế hoạch xây dựng cơ bản, quản lý, theo dõi, nghiệm thu các công trình xây dựng, sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng do Phân hiệu làm chủ đầu tư và tổ chức thực hiện việc sửa chữa, bảo dưỡng, mua sắm tài sản, văn phòng phẩm theo kế hoạch và kinh phí được duyệt. Thường trực các hội đồng về đấu thầu xây dựng và mua sắm trang thiết bị; thanh lí tài sản.

2.2. Tham mưu, trình Giám đốc ký ban hành các quy định: nội quy bảo vệ cơ quan, quản lý tài sản cố định, công cụ, dụng cụ, vật liệu; quản lý và sử dụng điện, nước, phòng cháy chữa cháy; phòng chống bão lụt; quy chế sử dụng ô tô.

2.3. Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất và trang thiết bị theo quy định của Nhà nước và Phân hiệu.

2.4. Quản lý toàn bộ đất đại, nhà cửa, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Phân hiệu.

2.5. Phối hợp với phòng Tài chính - Kế toán, tiến hành kiểm kê, xử lý các tài sản bị hư hỏng, mất mát vào cuối năm.

2.6. Quản lý phòng họp, hội trường phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Phân hiệu; phục vụ nơi làm việc, hội họp, tiếp khách của ban Giám đốc; quản lý hệ thống phòng học; phục vụ các phương tiện giảng dạy; điều hành các phương tiện giảng dạy; điều hành các phương tiện đi lại, phục vụ lãnh đạo và cán bộ viên chức đi công tác theo quy định, đảm bảo an toàn, tiết kiệm; quản lý nhà công vụ, ký túc xá, nhà ăn, phòng truyền thống; in ấn các văn bản, tài liệu, công văn; tiếp nhận quản lý quà tặng, vật phẩm lưu niệm; cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ viên chức và lao động hợp đồng của Phân hiệu theo ủy quyền của Giám đốc.

2.7. Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống bão lụt và cháy nổ trong Phân hiệu; bảo đảm cung cấp điện, nước phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, sinh hoạt; thường trực công tác quốc phòng an ninh, bảo vệ cơ quan, thực hiện hiệu lệnh kẻng, chuông theo quy định.

2.8. Quản lý sinh viên ở nội trú ký túc xá.

 

3. Thực hiện công tác tổ chức

3.1. Tham mưu giám đốc công tác kiện toàn Tổ chức bộ máy của Phân hiệu; phối hợp với các Phòng chức năng, Tổ giảng viên xây dựng và trình Giám đốc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng chức năng, Tổ giảng viên.

3.2. Thực hiện công tác quản lý Hội, Câu lạc bộ do Phân hiệu thành lập; phối hợp với các Phòng chức năng, Tổ giảng viên thẩm định kịp thời các quy định, quy chế, quy tắc, nội quy trong Phân hiệu đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các nội dung về cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ viên chức; tham mưu và xây dựng ban hành và giám sát việc thực hiện các Quy chế hoạt động của Phân hiệu.

3.3. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động; tham mưu Giám đốc đề xuất Hiệu trưởng quy hoạch cán bộ cho từng loại chức danh, trên cơ sở đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức, theo dõi việc thực hiện các kế hoạch trên sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt.

3.4. Hướng dẫn các đơn vị xác định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; tổng hợp, thẩm định vị trí việc làm trình Giám đốc phê duyệt; thay đổi chức danh nghề nghiệp theo sự phân cấp.

3.5. Thực hiện quy trình tuyển dụng theo sự phân cấp, tham mưu về tiếp nhận viên chức, lập hợp đồng và chấm dứt hợp đồng lao động thuộc thẩm quyền theo quy định; các quy trình bổ nhiệm.

3.6. Tham mưu Giám đốc thực hiện các chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp, phúc lợi, bảo hiểm xã hội cho cán bộ viên chức và người lao động thuộc Phân hiệu.

3.7. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; lập kế hoạch dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho cán bộ viên chức; thực hiện công tác đánh giá, phân loại cán bộ viên chức hàng quý, năm theo sự phân cấp.

3.8. Thực hiện theo dõi công tác Thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ viên chức và người lao động.

3.9. Thực hiện công tác quản lý hồ sơ, lý lịch, sổ bảo hiểm xã hội cán bộ viên chức, người lao động theo sự phân cấp Nhà trường.

3.10. Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, tiếp nhận, kiểm tra và tham mưu giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, tuyên truyền phổ biến pháp luật.

3.11. Thừa lệnh Giám đốc ký các văn bản, giấy tờ có liên quan đến các bộ viên chức và người lao động được ủy quyền.

3.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

 

II. DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

IMG 0715

STT Họ và tên Ngày sinh Chức danh Email
   1 Huỳnh Ngọc Dũng 20.10.1965 Trưởng phòng nThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   2 Nguyễn Văn Sơn 24.8.1972 Phó Trưởng phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   3 Trần Thị Cúc   Chuyên viên
   4 Hồ Công Tuyến 18.10.1973 Chuyên viên kThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   5 Đoàn Quang Việt 25.04.1988 Cán sự qThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   6 Trần Đình Giang 12.02.1988 Lái xe
   7 Phạm Thanh Huệ 28.02.1990 Chuyên viên pThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   8 Thân Đức Hiếu 25.10.1994 Cán sự This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   9 Nguyễn Thị Thu Thủy 17.07.1980 Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  10 Nguyễn Đức Vĩnh Thắng 20.02.1987 Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   11 Nguyễn Quang Ngọc 31.12.1986 Cán sự qThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   12 Hồ Thị Ánh Hồng 10.02.1984 Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   13 Nguyễn Văn Hương 20.09.1973 Nhân viên
   14 Nguyễn Bướm Nhân viên
   15 Nguyễn Thị Mỹ Trang 09.04.1983 Nhân viên
   16 Huỳnh Thị Bé Nhân viên
   17 Huỳnh Thị Chín Nhân viên
   18 Nguyễn Ngọc Thắng Bảo vệ
   19 Nguyễn Bá Trương Bảo vệ
   20 Huỳnh Mua Bảo vệ
   21 Huỳnh Thanh Lương Bảo vệ
   22 Nguyễn Trọng Hoàng 06.02.1990 Lái xe