• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Các nhiệm vụ Nhà trường giao cho Phân hiệu Quảng Nam trong năm 2018

      Ngày 19 tháng 01 năm 2018, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành Quyết định số 105/QĐ-ĐHNV về giao kế hoạch công tác năm 2018 cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

     Theo đó, Phân hiệu Quảng Nam được Nhà trường giao 06 nhiệm vụ chung và 06 nhóm nhiệm vụ cụ thể theo mục lục đính kèm tại Quyết định số 105/QĐ-ĐHNV./.

HT

footer new