• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2019

Ngày 02 tháng 4 năm 2018, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có phát hành Công văn số 560/ĐHNV-QLKH về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2019.

Theo đó, định hướng đề tài nghiên cứu năm 2019 tập trung vào các nội dung sau:

1. Đề xuất nghiên cứu các vấn đề phục vụ cho việc phát triển Nhà trường theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong giai đoạn tới. Ưu tiên các đề tài về hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động tại các đơn vị trực thuộc.

2. Đề cứu nghiên cứu sâu các lĩnh vực thuộc thế mạnh của Nhà trường, khuyến khích các nghiên cứu có tính liên ngành, hợp tác trong nước và quốc tế.

3. Đề xuất nghiên cứu có tính ứng dụng, phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý, đào tạo, giảng dạy của Nhà trường.

4. Đề xuất nghiên cứu các giải pháp tổng thể nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Nội vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội hiện đại về chất lượng nguồn nhân lực.

Phân hiệu Quảng Nam thông báo đến toàn thể Giảng viên, Viên chức đăng ký tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2019 như trên.

(mẫu đăng ký đính kèm)./.

HT  

footer new