• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thành lập Trung tâm dịch vụ công

       Ngày 08 tháng 5 năm 2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ký Quyết định số 802/QĐ-ĐHNV về thành lập Trung tâm dịch vụ công thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

      Theo đó, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ công do Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ quy định.
      Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-BNV, ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Trường được xác định là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Bộ Nội vụ, có chức năng đào tạo trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; hợp tác quốc tế và dịch vụ phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và yêu cầu xã hội.
       Thành lập Trung tâm dịch vụ công là bước triển khai nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường được giao, đồng thời là xu thế, yêu cầu hội nhập, nâng vị thế của Trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nền hành chính công vụ hiện nay và thời gian tới.
HT

footer new