• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ mới của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

       Ngày 03 tháng 4 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 468/QĐ-BNV về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

       Theo Quyết định này, có một số điểm nổi bật sau:

       1. Về vị trí, chức năng: được quy định cụ thể tại Điều 1 “Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Bộ Nội vụ, có chức năng đào tạo trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; hợp tác quốc tế và dịch vụ phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và yêu cầu xã hội”.

Trường chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Bộ Nội vụ; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

       2. Về nhiệm vụ, quyền hạn: được quy định tại Điều 2 gồm 15 nhiệm vụ chính và 01 nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao.

       3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc được quy định tại Điều 3.

       a) Cơ cấu tổ chức gồm: Hội đồng trường; Ban giám hiệu; Hội đồng Khoa học, đào tạo và các Hội đồng khác; 08 phòng chức năng; 08 Khoa; 03 Trung tâm và 04 đơn vị trực thuộc.

      b) Các đơn vị trực thuộc gồm: Tạp chí Khoa học Nội vụ; Viện Nghiên cứu Phát triển; Phân hiệu Trường ĐHNVHN tại tỉnh Quảng Nam và Cơ sở Trường ĐHNVHN tại Thành phố Hồ Chí Minh.

      Như vậy, cùng với Học viện Hành chính quốc gia, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ. Sau quyết định này, vị trí của 02 đơn vị được phân định rạch ròi hơn, trong đó Học viện Hành chính quốc gia tập trung vào công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Thạc sĩ và Tiến sĩ theo quy định của pháp luật; Trường ĐHNV Hà Nội tập trung vào đào tạo trình độ Đại học, sau đại học.

HT

footer new