• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Mời viết bài cho tạp chí số 8/2015


Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Nội vụ trân trọng kính mời các nhà quản lý, các nhà tổ chức, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ, viên chức và giảng viên trong và ngoài Nhà trường tham gia viết bài cho Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Nội vụ số 8 năm 2015.

Mời viết bài hội thảo khoa học "Hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các cơ quan hành chính Nhà nước: Thực trạng và giải pháp"

Mời cán bộ viên chức Cơ sở viết bài cho hội thảo Khoa học với chủ đề: "Hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các cơ quan hành chính Nhà nước: Thực trạng và giải pháp"

Đăng ký ý tưởng sáng kiến năm 2015

Biểu mẫu nghiên cứu khoa học

 

Video

Thống kê truy cập

111111111111111111
Hôm nay
Tuần
Tháng
0
0

footer new