• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Viết bài đăng Tạp chí Khoa học Nội vụ của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Ngày 30 tháng 01 năm 2018, Tạp chí Khoa học Nội vụ Hà Nội phát hành Kế hoạch số 02/KH-TC về xuất bản Tạp chí Khoa học Nội vụ số 23.

Kế hoạch Xuất bản Tạp chí Khoa học Nội vụ số 19

Xem chi tiết tại => đây

Thư mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học cấp Trường 2017

Với mục đích tập hợp ý kiến, kinh nghiệm của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý về những vấn đề lý luận và thực tiễn đào tạo thạc sỹ định hướng ứng dụng tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ...

Thông Báo: Mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học cấp Trường 2017

Với mục đích tập hợp ý kiến, kinh nghiệm của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý về những vấn đề lý luận và thực tiễn đào tạo thạc sỹ định hướng ứng dụng tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ...        Với mục đích tập hợp ý kiến, kinh nghiệm của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý về những vấn đề lý luận và thực tiễn đào tạo thạc sỹ định hướng ứng dụng tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp phù hợp góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo thạc sỹ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch số 156/KH-ĐHNV ngày 09 tháng 2 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Đào tạo Thạc sỹ định hướng ứng dụng tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội: Lý luận và thực tiễn". 
       Để Hội thảo diễn ra thành công, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trân trọng kính mời các nhà quản lý, nhà khoa học, viên chức, giảng viên trong và ngoài trường viết bài, tham luận và tham gia Hội thảo với những nội dung sau. Xem chi tiết tại đây

Thông báo: Viết bài tham luận cho Hội nghị Quốc tế Ngày Lưu trữ lần thứ 27

Căn cứ thư mời của Viện Khoa học Lưu trữ Quốc tế (IIAS) gửi Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc viết nghiên cứu tham luận và tham gia Hội nghị  Ngày Quốc tế Lưu trữ lần thứ 27 do Viện tổ chức từ ngày 15-18/10/2017; Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trân trọng thông báo về việc viết bài tham luận cho Hội nghị. Cụ thể xem tại đây

Kế hoạch xuất bản Nội san khoa học Nội vụ miền Trung - Tây Nguyên số 03

Chi tiết xem tại đây

Thể lệ bài viết nội san xem tại đây

footer new