• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Kế hoạch xuất bản Nội san khoa học Nội vụ miền Trung - Tây Nguyên số 05

Ngày 31 tháng 5 năm 2018, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam ký Kế hoạch số 254/KH-PHQN về xuất bản Nội san khoa học Nội vụ miền Trung - Tây Nguyên số 05. Xem chi tiết tại đây 

Theo đó, Kế hoạch Nội san khoa học Nội vụ miền Trung - Tây nguyên số 05 có một số nội dung sau:

1. Mục đích: Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trao đổi kinh nghiệm quản lý, hoạt động nghiên cứu khoa học về tổ chức, hoạt động ngành Nội vụ; thông tin về các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Phân hiệu Quảng Nam.

2. Yêu cầu: nội dung bài viết là những công trình mới, có giá trị khoa học và thực tiễn, chưa công bố ở bất kỳ tạp chí nào.

3. Chủ đề: các công trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; khoa học pháp lý; nghiên cứu tổng kết thực tiễn, tổng kết lý luận; nghiên cứu phát triển công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học tại Phân hiệu và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

4. Đối tượng: các nhà khoa học, giảng viên, nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, học viên sau đại học và sinh viên trong, ngoài Phân hiệu.

5. Phạm vi phát hành: toàn quốc.

6. Thời gian

a) Nhận bài: hạn chót trước ngày 10/7/2018.

b) Xuất bản: Trước ngày 10/8/2018.

Phân hiệu Quảng Nam thông báo đến các nhà khoa học, giảng viên, nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, học viên sau đại học và sinh viên trong, ngoài Phân hiệu biết và tham viết bài./.

HT

footer new