• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Sứ mạng

SỨ MẠNG VÀ TẦM NHÌN

Sứ mạng: Cơ sở Trường Đại học Nôi vụ Hà Nội tại miền Trung luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người học nắm bắt những tri thức thời đại có tính ứng dụng cao; Mở cơ hội học tập cho mọi người với chất lượng tốt, phục vụ nhu cầu học tập đa dạng với nhiều hình thức đào tạo, đa ngành, đa cấp độ, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của ngành Nội vụ và cho xã hội trong công cuộc xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2025 trở thành trung tâm đào tạo chuyên sâu ngành Nội vụ và một số ngành nghề khác đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và đất nước.

footer new