• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Phòng Khoa học công nghệ và Thông tin thư viện

 

GIỚI THIỆU PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ THÔNG TIN THƯ VIỆN

I. Chức năng nhiệm vụ

Phòng Khoa học công nghệ và thông tin thư viện là đơn vị thuộc Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung có chức năng tham mưu giúp Giám đốc quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, quản lý website và thư viện Cơ sở Trường.

1. Công tác khoa học công nghệ

1.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, hoạt động khoa học, công nghệ của Cơ sở Trường.

1.2. Phổ biến các văn bản liên quan trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản quản lí về hoạt động khoa học và công nghệ trong Cơ sở Trường.

1.3. Chủ trì tổ chức đăng ký, theo dõi, nghiệm thu cấp Cơ sở sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên; phối hợp với các Phòng, Tổ tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên theo quy định.

1.4. Xác nhận khối lượng nghiên cứu khoa học của cán bộ, viên chức. Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin về khoa học công nghệ trong Cơ sở Trường.

1.5. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị, Hội thảo khoa học, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ của Cơ sở Trường.

1.6. Đề xuất khen thưởng những thành tích và xử lý vi phạm liên quan đến kết quả hoạt động khoa học, công nghệ.

1.7. Tổng hợp và báo cáo kết quả về hoạt động khoa học, công nghệ của Cơ sở Trường theo quy định.

1.8. Phối hợp với Phòng QLKH&SĐH Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và các đơn vị trong Cơ sở Trường thực hiện thủ tục đoàn ra, đoàn vào theo quy định.

1.9. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động quản lý, xử lý dữ liệu, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị công nghệ thông tin của Cơ sở Trường.

1.10. Quản lý phòng máy thực hành.

2. Công tác Thông tin thư viện

2.1. Tổ chức quản lý Website, biên tập, đưa thông tin lên Website của Cơ sở Trường.

2.2. Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển công tác thông tin – thư viện.

2.3. Lập kế hoạch bổ sung, sưu tầm nguồn tài nguyên thông tin phù hợp với mục tiêu đào tạo của Trường. Thanh lọc những tài liệu cũ, lỗi thời để đảm bảo chất lượng nguồn thông tin theo quy định       .

2.4. Bổ sung, phát triển nguồn nhân lực thông tin đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Cơ sở Trường. Thu nhận, bảo quản các tài liệu, các công trình nghiên cứu khoa học được nghiệm thu, khóa luận, luận văn, luận án của cán bộ, viên chức và người học.

2.5. Xây dựng nội quy, quy chế và thủ tục mượn sách, sử dụng tài liệu tại phòng đọc.

2.6. Tổ chức cho bạn đọc khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tư liệu của thư viên.

2.7. Quản lý kho tài liệu, cơ sở hạ tầng và các tài sản khác của thư viện theo quy định.

2.8. Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ thư viện. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, lưu trữ và phục vụ bạn đọc.

2.9. Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quản lý, nghiệp vụ, chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin với các Trung tâm Thông tin – Thư viện thuộc các Trường Đại học trên địa bàn.

2.10. Quản lý, sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Cơ sở Trường giao.

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

II. Danh sách cán bộ, viên chức

 

KHCN

 

STT

Họ và tên Ngày sinh Chức danh Email
1 Hạ Nhất Duy 23.10.1971 Trưởng phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Lê Vĩnh Hoàng Linh 26.09.1982 Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Hồ Thị Bích Thủy 02.06.1985 Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4 Phan Thị Thu 15.07.1987 Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 15.04.1988 Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Võ Thị Thanh Thúy 01.08.1978 Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Nguyễn Thị Cẩm Hà 19.05.1990 Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Nguyễn Thị Tâm Huyền 12.08.1983 Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 28.02.1989 Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Trần Thị Hồng Nhung 10.09.1992 Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Trần Thi Ngọc Ny 21.06.1985 Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Trần Quyết Thắng 10.10.1990 Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 Hoàng Sĩ Ngọc 10.10.1990 Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 Nguyễn Thị Hồng Luyến 30.10.1992 Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 Võ Đình Minh Duy 22.11.1992 Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16 Nguyễn Lương Định 28.5.1979 Chuyên viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

footer new