• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Cuộc thi “Tìm hiểu về Cải cách hành chính năm 2018”

Thực hiện Kế hoạch số 735/KH-ĐHNV ngày 03/5/2018 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Cải cách hành chính năm 2018”; Phân hiệu Quảng Nam triển khai đến toàn thể viên chức và người lao động như sau

1. Mục đích: Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm của viên chức, người lao động và người học trong thực hiện Kế hoạch CCHC chung giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng đội ngũ viên chức và người lao động đáp ứng yêu cầu hội nhập.

2. Đối tượng: Toàn thể viên chức, người lao động và sinh viên các chuyên ngành Luật, Quản lý nhà nước của Phân hiệu Quảng Nam.

3. Nội dung

a) Sáng kiến về CCHC: mang tính thực tế, áp dụng được tại đơn vị hoặc trong phạm vi Bộ Nội vụ.

b) Nêu lên những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề ra giải pháp nhằm nâng công tác CCHC tại đơn vị hoặc trong phạm vi của Bộ Nội vụ.

4. Hình thức: Mỗi cá nhân một bài thi, có tiêu đề rõ ràng, không được sao chép; trường hợp không có bài dự thi phải có văn bản giải trình, ghi rõ lý do để Phòng HC-QT-TC gửi Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

5. Thời gian: trước ngày 10/6/2018.

Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp tại Phòng HC-QT-TC./.

HT

footer new